Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 november 1999
gepubliceerd op 18 december 1999

Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016365
pub.
18/12/1999
prom.
18/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, inzonderheid artikel 4, § 3, 1°, van hoofdstuk I van titel II;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, inzonderheid artikel 7, § 1, 3°;

Overwegende dat de versnelde cursussen in bedrijfsbeheer van het Centrum voor Voortdurende Vorming van de Middenstand, genoemd in artikel 2 van dit besluit, beantwoorden aan het programma en de normen van de artikelen 6 en 7, § 1, 3°, van het voormelde koninklijk besluit van 21 oktober 1998, Besluit :

Artikel 1.Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer gegeven door het Centrum voor Voortdurende Vorming van de Middenstand, vermeld in artikel 2 van dit besluit, en geviseerd zoals is bepaald in artikel 8, § 3, 7°, van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s, bewijst de basiskennis van het bedrijfsbeheer, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Art. 2.Met dit besluit wordt het onderstaande Centrum voor Voortdurende Vorming van de Middenstand beoogd : Duitstalige Gemeenschap : Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes VoE, Luxemburger Strasse 2a, 4780 Sankt Vith.

Brussel, 18 november 1999.

J. GABRIELS

^