Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 22/01/2000 numac 1999000825 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 14/01/2000 numac 1999000829 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van de artikelen 574, 1°, en 628, 13°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000828 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 19/01/2000 numac 1999000827 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003559 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003651 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 02/03/2000 numac 1999007263 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-60-0, 16-50-0, 16-50-1, 16-50-2 en 16-50-4 naar de programma's 16-50-0, 16-50-1 en 16-50-2 type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999012761 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de carensdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 12/04/2000 numac 1999012810 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012799 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladverblijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1981 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Aanvullende pensioenkas » en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996 betreffende het individueel document in de ondernemingen voor geregelde en sociale autobusdiensten en van autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999012797 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1969 betreffende de koppeling van de lonen en uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012801 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vergoeding verschuldigd ten aanzien van het rijdend personeel met betrekking tot de overbruggingsuren in de ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 12/02/2000 numac 1999012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de sectorale definitie van nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 17/02/2000 numac 1999012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het sectorieel tewerkstellingsakkoord - brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 04/02/2000 numac 1999012875 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999016363 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen in de sector dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016408 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende de officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016365 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer type ministerieel besluit prom. 18/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1998 betreffende steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/1999 pub. 02/12/1999 numac 1999027795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze waarop de leden van de adviescommissie van het "Institut du patrimoine wallon" worden vergoed type besluit van de waalse regering prom. 18/11/1999 pub. 26/11/1999 numac 1999027792 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 september 1999 inzake het toekennen van een tegemoetkoming van het Waarborgfonds en van een rentetoelage aan de bedrijven die schade ondervonden hebben naar aanleiding van de dioxinecrisis van 1999 type besluit van de waalse regering prom. 18/11/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999027797 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de "Entreprises de formation par le travail"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999029693 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1999 betreffende de bescherming van de minderjarigen tegen de televisieprogramma's die schade zouden kunnen berokkenen aan hun lichamelijke, mentale of morele ontplooiing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 264 contractuele personeelsleden in dienst te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 30/11/2000 numac 1999031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/11/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de directeur-generaal van het Bestuur Lokale Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gemachtigde ordonnateur van de gewestelijke dienst voor de financiering van de gemeentelijke investeringen
^