Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 mei 2005
gepubliceerd op 05 september 2005

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202168
pub.
05/09/2005
prom.
18/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/18/2005202168/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 27;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2005;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.01, programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om het tekort aan vastleggingskredieten op te vullen;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.21, programma 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om het tekort aan ordonnanceringskredieten op te vullen, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.746 duizend euro overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 52 naar programma 02 van organisatieafdeling 52.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 496 duizend euro overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 52 naar programma 02 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 mei 2005.

M. DAERDEN

^