Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005003634 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Einde van het mandaat van een voorlopig bestuurder aangesteld door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met toepassing van artikel 104, § 1, 3°, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de bele Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft, overeenkoms(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005009691 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2005, in werking tredend op 30 september 2005, is Mevr. Vercammen, R., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspra Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005, in werking tredend op 30 september 2005, is Mevr. (...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur en de zondagsrust in de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1969 betreffende de arbeidsduur van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen welke een autobusdienst uitbaten (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in sommige ondernemingen van collectief personenvervoer over de weg die ongeregeld vervoer en/of internationaal geregeld vervoer uitvoeren (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (1) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, wat betreft de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 wordt aan de heer Vanderlinden Maurits met ingang van 1 mei 2006, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur. Hij wordt gemachtigd de eretitel type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003, houdende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 21/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005021094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 31 juli 1979 tot inrichting van de Commissie van Beroep inzake de afgifte van paspoorten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Junji Koike van Japanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 juni 2005, in België het beroep van architect uit te oefen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Abdelfattah Benlamlih van Marokkaanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 juli 2005, in België het beroep van architec type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 augustus 1954 waarbij het gebruik van de witte stok « blindenstok » genaamd aan een voorafgaande machtiging wordt onderworpen en het koninklijk besluit van 9 maart 1992 waarbij het gebruik van de stok voor slechtzienden « gele stok » genaamd, aan een voorafgaande machtiging wordt onderworpen type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022607 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022608 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van bet huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022610 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022694 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005022723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Overplaatsing via de vrijwillige mobiliteit in de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt Me Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14, ****), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003648 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2005-2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2005-2013 type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 28/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen type ministerieel besluit prom. 06/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005021096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 4 september 1979 tot toekenning van presentiegeld en vergoeding van reiskosten aan de leden van de Commissie van Beroep inzake de afgifte van paspoorten type ministerieel besluit prom. 12/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005022705 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verbod op het gebruik van bepaalde lijmen type ministerieel besluit prom. 07/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of degenen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202169 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202171 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 23/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202174 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. 25/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003669 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de lijst van de beleggingsondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijk ontwikkelingsplan van de gemeente Evere Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2005 keurt het gemeentelijk ontwikkelingsplan goed van de gemeente Evere. ADVIES VAN DE GEWESTELIJKE ONTWIKK Gelet op de ordonnantie houdende de organisatie van de planning en de stedenbouw van 29 augustus 19(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2005, worden beschermd als monument, de totaliteit van de kerk van de Dominikanen, de gevels en bedaking, de originele draagstructuren, de centrale tra Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202166 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders van het Waalse Gewest in de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202167 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden van de Instandhoudingscommissie van Malmedy ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44 : richtlijnen betreffende het interventiekorps

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005031289 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van openbaar onderzoek De Brusselse Hoofdstedelijke Regering brengt de volgende materie in openbaar onderzoek : Het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de volgende onderwerpen : - Ti(...) - Titel II : Bewoonbaarheidsnormen van de woningen - Titel III : Bouwplaatsen - Titel IV : To(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005202274 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 1 augustus 2005 in zake M. Goncalves Fernandes tegen M. Renard, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schendt artikel 301, § 5, van het Burgerlijk Wetboek de grondwettelijke bepalingen betreffen(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005202275 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 1 juli 2005 in zake M. Dupon tegen de FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 8 « Schendt artikel 6 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatiev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005003638 bron federale overheidsdienst financien Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen van grote en zeer grote verenigingen opgesteld volgens de schema's voorzien in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen In toepassing van artikel 34, derde lid, van het in de hoofding vermelde koninklijk besluit van 19 (...)

erratum

type erratum prom. 14/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de Verordening nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005022651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 juli 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 j

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2005 numac 2005009690 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Geldenaken-Perwijs : 1; - griffier bij het hof van beroep te Bergen : 1, vanaf 1 december 2005; - secretaris : - bij het parket van de procur - bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1;(...)
^