Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 december 2017
gepubliceerd op 21 december 2017

Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017032145
pub.
21/12/2017
prom.
18/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


18 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.66 en XI.69;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, de artikelen 10 en 20, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014;

Gelet op de met redenen omklede adviezen van de Commissie, gegeven op 17 november 2017, Besluit : Enig artikel. Worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden, de personen wier naam volgt: DE WEERDT Robrecht GREGOIR Pieter HOBE Myriam Brussel, 18 december 2017.

K. PEETERS

^