Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 december 2001
gepubliceerd op 30 januari 2002

Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de ministeriële besluiten inzake huisvesting

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027085
pub.
30/01/2002
prom.
18/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/18/2002027085/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de ministeriële besluiten inzake huisvesting


De Minister van Huisvesting, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, zoals gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2000, 14 december 2000 en 31 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 1993 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de voorwaarden inzake stijving en verdeling van het « Fonds régional de Solidarité », gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 1993, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 1997 tot uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare bouwmaatschappijen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 1999 inzake de huurcontractmodellen die moeten worden gebruikt door de aanvrager en de vastgoedbeheerder enerzijds en door de vastgoedbeheerder en de onderhuurder anderzijds in het kader van de oprichting door natuurlijke personen van bescheiden huurwoningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten, inzonderheid op artikel 4 van bijlage 1 en op de artikelen 5 en 6 van bijlage 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt, inzonderheid op de artikelen 1 en 2 van bijlage 1 en de artikelen 1 en 2 van bijlage 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op het enig artikel, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 maart 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 1999 tot bepaling van het bedrag van en de regels voor de vergoeding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of van de Instelling met sociale doelstelling die verhuis- en huurtoelagen voorschieten aan de tegemoetkomingsgerechtigden, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 december 2001;

Gelet op advies 32.494/4 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2001, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 december 1993 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de voorwaarden inzake stijving en verdeling van het « Fonds régional de Solidarité », gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 1993

Artikel 1.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 22 december 1993 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de voorwaarden inzake stijving en verdeling van het « Fonds régional de Solidarité », gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 1993 wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In hetzelfde artikel 1 wordt de zin « Het resultaat van die berekening wordt afgerond naar de honderdtallen frank » vervangen door de zin « Het resultaat van die berekening wordt naar de euro afgerond ». HOOFDSTUK II. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 20 november 1997 tot uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare bouwmaatschappijen

Art. 2.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 20 november 1997 tot uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare bouwmaatschappijen wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen

Art. 3.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 16 maart 1999 inzake de huurcontractmodellen die moeten worden gebruikt door de aanvrager en de vastgoedbeheerder enerzijds en door de vastgoedbeheerder en de onderhuurder anderzijds in het kader van de oprichting door natuurlijke personen van bescheiden huurwoningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten

Art. 4.In bijlage 1 bij het besluit van 16 maart 1999 inzake de huurcontractmodellen die moeten worden gebruikt door de aanvrager en de vastgoedbeheerder enerzijds en door de vastgoedbeheerder en de onderhuurder anderzijds in het kader van de oprichting door natuurlijke personen van bescheiden huurwoningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten, wordt artikel 4, eerste lid, vervangen door volgend lid : « De basishuurprijs bedraagt ... euro per maand. ».

Art. 5.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt het eerste lid van artikel 5 vervangen door volgend lid : « De basishuurprijs bedraagt ... euro per maand. ».

Art. 6.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt het tweede lid van artikel 5 vervangen door volgend lid : « De provisie voor de lasten bedraagt ... euro per maand. »

Art. 7.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt het tweede lid van artikel 6 vervangen door volgend lid : « De huurder stelt een waarborg in één maal / in ... stortingen van elkeen ... euro. » HOOFDSTUK V. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt

Art. 8.In punt 1° van de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 maart 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt wordt de afkorting « F. » in artikel 1, derde lid, vervangen door de afkorting « EUR. ».

Art. 9.In artikel 2 van punt 1° van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt de afkorting « F. » vervangen door de afkorting « EUR. ».

Art. 10.In punt 2° van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt de afkorting « F. » in artikel 1, derde lid, vervangen door de afkorting « EUR. ».

Art. 11.In artikel 2 van punt 2° van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt de afkorting « F. » vervangen door de afkorting « EUR. ». HOOFDSTUK VI. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode

Art. 12.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 maart 2001, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.In het enig artikel, 1°, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « naar de duizendtallen naar boven of naar beneden afgerond naar gelang het cijfer van de eenheden al dan niet 500 frank bereikt » vervangen door de woorden « naar het dichtste veelvoud van 5 euro afgerond ». HOOFDSTUK VII. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting

Art. 14.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting, worden de in franken uitgedrukte bedragen uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VIII. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 28 juni 1999 tot bepaling van het bedrag van en de regels voor de vergoeding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of van de Instelling met sociale doelstelling die verhuis- en huurtoelagen voorschieten aan de tegemoetkomingsgerechtigden

Art. 15.In de hierna vermelde bepaling van het ministerieel besluit van 28 juni 1999 tot bepaling van het bedrag van en de regels voor de vergoeding van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of van de Instelling met sociale doelstelling die verhuis- en huurtoelagen voorschieten aan de tegemoetkomingsgerechtigden, wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Slotbepalingen.

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Namen, 18 december 2001.

M. DAERDEN

^