Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 april 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019205316
pub.
21/11/2019
prom.
18/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 43.01 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 14, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, met als titel "Tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de intercommunales";

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.01, programma 03, organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 283 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 142 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 14 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 14 01.08.02

4.165

1.668

- 283

- 142

3.882

1.526

O.A. 14 43.01.03

-

-

+ 283

+ 142

283

142


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 april 2019.

C. DI ANTONIO J.-L. CRUCKE

^