Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 februari 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Ministerieel besluit houdende benoeming van Gaelle VALCKE in de hoedanigheid van Attaché

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2023030588
pub.
25/05/2023
prom.
17/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2023. - Ministerieel besluit houdende benoeming van Gaelle VALCKE in de hoedanigheid van Attaché


De Minister belast met Openbaar Ambt, Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels planningsbureau;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 februari 2016 tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Brussels planningsbureau die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan voor het Brussels Planningsbureau dat op 29 maart 2018 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder de artikelen 42 tot 57;

Overwegende dat Mevrouw Gaelle VALCKE een opleidingsperiode van 01/12/2021 tot 01/12/2022 heeft volbracht en dat dit gunstig is;

Overwegende dat Mevrouw Gaelle VALCKE tot de Franstalige taalrol behoort;

Op voorstel van de adjunct-directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Gaelle VALCKE wordt in vast verband benoemd in de graad van attaché op het Franstalige taalkader van het Brussels planningsbureau.

Art. 2.De jaarwedde van betrokkene wordt vastgesteld op 27700,00 Euro (ind. 138,01) in de weddeschaal A101.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2022.

Art. 4.Een afschrift van dit besluit zal aan betrokkene worden overgemaakt.

Brussel, 17 februari 2023.

De Minister belast met Openbaar Ambt, bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ

^