Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 oktober 2023
gepubliceerd op 21 november 2023

Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de secretaris en rekenplichtige van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella Godtschalck"

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2023046442
pub.
21/11/2023
prom.
16/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de secretaris en rekenplichtige van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella Godtschalck"


De Minister van Maatschappelijke Integratie, Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023046210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor 2022 en de daaropvolgende jaren type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023046249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en lokale besturen van de Federale Pensioendienst sluiten houdende het reglement tot inrichting van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella Godtschalck", inzonderheid de artikelen 17 en 18 § 4;

Overwegende dat de vergoedingen voor de secretaris en rekenplichtige van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella Godtschalck" dienen vastgesteld te worden door de minister bevoegd voor maatschappelijke Integratie;

Besluit :

Artikel 1.De jaarlijkse vergoeding van de secretaris wordt vastgesteld op 5.855,16 €.

Art. 2.De rekenplichtige geniet geen wedde. Er wordt hem een jaarlijkse vergoeding toegekend voor verplaatsings- en secretariaatskosten vastgesteld op 7.901,76 €.

Art. 3.De vergoedingen vermeld in de artikelen 1 en 2 zijn gekoppeld aan de spilindex 128,14 geldend op 1 juli 2023 (basis 2013 = 100) van de consumptieprijzen.

Brussel, 16 oktober 2023.

De Minister van Maatschappelijke Integratie, K. LALIEUX

^