Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 november 2015
gepubliceerd op 23 december 2015

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029638
pub.
23/12/2015
prom.
16/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap


De Minister van Onderwijs, Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 97 en 98, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot werkend en plaatsvervangend lid van de Reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap : 1° Werkende leden gekozen onder de ambtenaren van het Ministerie, bevoegd voor het beheer van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap : - Mevr.Colette DUPONT, Adjunct-directeur-generaal; - de heer Jean-Luc DUVIVIER, Directeur. 2° Plaatsvervangende leden gekozen onder de ambtenaren van het Ministerie, bevoegd voor het beheer van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap : - de heer Pierre LAMBERT, Directeur; - Mevr. Emmanuelle WINDELS, Directeur. 3° Werkende leden die de representatieve vakverenigingen vertegenwoordigen : - Mevr.Christiane CORNET (CGSP); - Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT (CSC); - Mevr. Carine TIMANT (SLFP) . 4° Plaatsvervangende leden die de representatieve vakverenigingen vertegenwoordigen : - de heer Philippe JONAS (CGSP); - de heer Eugène ERNST (CSC); - Mevr. Danièle CORNILLE (SLFP) . 5° Afgevaardige van de Regering : - de heer Claude DOGOT.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, wordt opgeheven.

Art. 3.De Directeur-generaal van het personeel van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 16 november 2015.

Voor Mevr. J. MILQUET, Minister belast met het Onderwijs : De Directeur-generaal van het personeel van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, J. LEFEBVRE

^