Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2019
gepubliceerd op 30 december 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel van het personeelslid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat de functie uitoefent van "Belgian Counselor for food safety and Sanitary and Phytosanitary ( SPS) related matters"

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2019015846
pub.
30/12/2019
prom.
16/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/16/2019015846/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel van het personeelslid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de functie uitoefent van "Belgian Counselor for food safety and Sanitary and Phytosanitary ( SPS) related matters"


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, lid 1, Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken artikel 4, § 2, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, de artikelen 40 en 100;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 september 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 oktober 2018;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van 6 februari 2018 van het sectorcomité XII - Volksgezondheid;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 66.694/3 van de Raad van State, gegeven op 3 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers.

Besluit :

Artikel 1.Het personeelslid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat de functie uitoefent van Belgian Counselor for food safety and Sanitary and Phytosanitary (SPS) related matters geniet, naast de wedde verbonden aan zijn weddeschaal en de vergoedingen die inherent zijn aan zijn functie, vergoedingen en toelagen toegekend aan de ambtenaren van de klasse A2 van de loopbaan bij de buitendiensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken waarmee hij gelijkgesteld is.

De vergoedingen en toelagen bedoeld in het eerste lid kunnen niet worden gecumuleerd met andere toelagen of vergoedingen die voor dezelfde reden werden toegekend.

Art. 2.De post van Belgian Counselor for food safety and SPS related matters is gevestigd in de ambassade van Peking voor de regio Azië.

Per post wordt slechts één Belgian Counselor for food safety and SPS related matters tewerkgesteld.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 december 2019.

D. DUCARME

^