Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015909 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 type wet prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019031206 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 11 maart 2018 inzake de financiering van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 53 van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 34 Montants 2018 Bedragen 2018 Montants indexés(...) type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042900 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie (1)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019055575 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Poysat, Maria Henri Helena Mme Poysat, Maria Henri Helena, g Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019015785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 29 november 2019 wordt de aanwijzing van de heer Michel REMACLE voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Namen, Bij koninklijk besluit van 29 november 2019 wordt de aanwijzing van Mevr. Liesbeth VAN ISTERBEE(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019015866 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met Overeenkomstig artikel 32/2 van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoering(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten voor de uitvoering van artikel 4 van de wet van 21 november 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.112.176,88 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019042725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 november 2019 wordt de heer Luc GEENS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 december 2019. Hij wordt gerec type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019042916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, is benoemd in de graad van griffier bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen, de heer De Temmerman B., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; Dit besluit tree Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019042998 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 wordt het mandaat van de heer Bogaert Jan, titularis van de managementfunctie "Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie" van de Federale Overheidsdienst Justitie, dat van recht Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015846 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel van het personeelslid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat de functie uitoefent van "Belgian Counselor for food safety and Sanitary and Phytosanitary ( SPS) related matters" type ministerieel besluit prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019205919 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019205918 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 12/06/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019205917 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031225 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de storm en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015878 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019042942 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de externe directie Eupen van de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie naar de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019206080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de overdracht naar de Duitstalige Gemeenschap van onroerende goederen van de "Société wallonne du logement" gelegen op het grondgebied van het Duitse taalgebied

bericht

type bericht prom. 11/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031091 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type bericht prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019042902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2020, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 De programmawet van 28 juni 2013 bevat in hoofdstuk 1 van titel 8 "Pensioenen&quo Overeenkomstig artikel 89, eerste lid, van deze wet van 28 juni 2013 zullen de in de artikelen 78, (...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019206000 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 november 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 22 november 2019, is beroep tot vern Die zaak is ingeschreven onder nummer 7304 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019205998 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 14 november 2019, is beroep tot vern Die zaak is ingeschreven onder nummer 7286 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019206002 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 december 2019, heeft de vzw « Vl Die zaak is ingeschreven onder nummer 7319 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019206030 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 november 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeli « In hoeverre schenden de oude artikelen 70-72 BW / huidige artikelen 164/3-164/5 BW de artikelen 1(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019015874 bron brussels hoofdstedelijk gewest BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING BETEKENING VAN DE VERGADERING VAN DE MINISTERRAAD VAN DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019. - PUNT 36 - Weigering tot erkenning van de CV KOKCINELO CHILDCARE BRUSSELS als activiteitencoöperatie. . - Beslissi(...) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Beslist: ? de aanvraag tot erkenning als acviteitencoö(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015896 bron vlaamse overheid PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019042899 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Beheer van interne digitale communicatietools - Brussel Synergie - Directie Communicatie (ref. 40000797) : Er is een betrekking van assistent (rang B1) behorend tot he(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 30/12/2019 numac 2019015867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V) kapiteins (hoger kader - beroeps en vrij(...) - Op 17 maart 2020 en 09 septembre 2020, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité - Centre (...)
^