Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036220
pub.
13/10/2005
prom.
15/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/15/2005036220/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw


15 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998 en bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 oktober 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 12 september 2005;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 5 september 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is erkenning te verlenen aan de vereniging in kwestie zodat ze onmiddellijk kan starten met het opnemen van ezels in het stamboek, het uitreiken van certificaten en het uitvoeren van haar fokprogramma, Besluit : Enig artikel. Aan artikel 2, eerste lid, van het ministerieel van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 14° de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden voor alle rassen van ezels (Equus asinus). » Brussel, 15 september 2005.

Y. LETERME

^