Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de centrale examencommissie voor schoonheidsspecialist type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022801 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1992 type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de v.z.w. Belgische Ezel Vrienden type ministerieel besluit prom. 15/09/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van het Basisoverlegcomité van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2005 van het saldo op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005031340 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005202502 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden die zitting hebben binnen het overlegplatform voor arbeidsbemiddelingsbureaus

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 15/09/2005 pub. 18/09/2006 numac 2006033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen type omzendbrief prom. 15/09/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 15/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005031364 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum type erratum prom. 15/09/2005 pub. 13/01/2006 numac 2006031005 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum
^