Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2019
gepubliceerd op 06 november 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019205115
pub.
06/11/2019
prom.
15/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 32;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.19 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.11, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 14 februari 2019 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het EFRO-Programma 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur&'9;voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Charleroi Porte-Ouest;

Project: Ontsluiting van de activiteitenpool en valorisatie van vochtige gronden - bouw van een brug, van ontsluitingswegen en van perrons;

Operator : Waalse Overheidsdienst - DGO2;

Basisallocatie: 51.19.11;

Vastleggingskredieten : 3.150.159,35 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113 0000 0072;

Titel : Charleroi Porte-Ouest;

Project: Ontsluiting van de activiteitenpool en valorisatie van de vochtige gronden - aankoop van gronden;

Operator : Waalse Overheidsdienst - DGO2;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vastleggingskredieten : 326.000 EUR;

Vereffeningskredieten: 354.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 113 0000 3177, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.477 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 354 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 11 van organisatieafdeling 14 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet Na 1e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 34 01.01.01

37.730

84.323

- 3.477

- 354

34.253

83.969

O.A. 14 51.19.11

0

2.117

+ 3.151

-

3.151

2.117

O.A. 14 73.11.11

199

171

+ 326

+ 354

525

525


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 15 maart 2019.

W. BORSUS C. DI ANTONIO

^