Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015250 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en **** **** koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015155 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, **** **** ****(...) Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015204 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****, **** **** ****, geboren te **** op 8 **** ****, **** **** Jan, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om hu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015206 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, mevrouw ****, **** ****, geboren te **** (****) op 29 de(...) mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****...) type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 23/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042314 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Ganshoren en van de zetel van het vredegerecht van het kanton Elsene naar Brussel type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van, wordt aan de heer LECOCQ Christian op het einde van de maand januari 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raads Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019015251 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning aan ROEFS N.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019030966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanwijzing van de secretaris van de Franstalige kamer Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2019, wordt mevrouw Mireille GERARD aangewezen als plaatsvervangend secretaris bij de Franst type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning aan Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning aan A STEVENS & CO N.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 04/03/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09, programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 15/03/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019205115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 16/02/2015 pub. 06/11/2019 numac 2019015236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Vernietiging door de Raad van State type arrest van de raad van state prom. 14/02/2017 pub. 06/11/2019 numac 2019015235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Vernietiging door de Raad van State

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019015112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019030949 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gemachtigde ambtenaar bevoegd om kennis te nemen van beroepen ingediend tegen de administratieve geldboetes die werden opgelegd in uitvoering van artikel 214ter van de Brusselse Huisvestingscode

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Bij besluit van de Directeur-gener wordt mevrouw Gaëtane CONVENT, te Namen, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015253 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019, bladzijde 95532, is akte nr. 2019/204643, geannuleerd.

document

type document prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019015171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen. - Benoemingen. - Pensioenen Bevorderingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 9 juli 2019 wordt de heer COULIER Robert bevorderd tot de graad van Eerste Klerk in het Nederlandse taalkader van Leefm Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 9 juli 2019 wordt de heer VAL(...) type document prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205104 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD BOSA: Projectleiders e-procurement (m/v/x). - Selectienummers: BNG19146 - BNG19145 - BNG19147 - BNG19148 - BNG19144 - BNG19146 - Projectleiders e-procu(...) - BNG19145 - Attachés data-analist (m/v/x). - BNG19147 - Consultants HR+, management & leade(...) type document prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205170 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG19140 De medewerkers worden door (...) Solliciteren kan tot 21/11/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205171 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers voor de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer : BNG19142 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 06/11/2019 numac 2019205197 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten Digitalisatie (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19308 Solliciteren kan tot 20/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^