Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2019
gepubliceerd op 17 mei 2019

Ministerieel besluit houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2019012310
pub.
17/05/2019
prom.
15/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/15/2019012310/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


15 MAART 2019. - Ministerieel besluit houdende de nadere regels voor de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 64, § 6, artikel 65, § 6 artikel 68, § 2 en artikel 69, § 3, artikel 70, § 4, artikel 71, § 6, artikel 72, § 6, artikel 73, § 7 en artikel 76, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 8, derde lid, en artikel 13, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2018;

Gelet op advies 65.308/1 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het agentschap, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 27 april 2019;2° besluit van 29 juni 2018: het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten: het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. HOOFDSTUK 2. - Nadere regels voor de toepassing van de verdeelsleutel in geval van plaatsing van een rechtgevend kind als vermeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit van 29 juni 2018

Art. 2.De begunstigden van het een derde, vermeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit van 29 juni 2018, zijn de begunstigden van voor de plaatsing, vermeld in boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, tenzij er een andersluidende beslissing van de jeugdrechtbank of de plaatsende overheid is. HOOFDSTUK 3. - Nadere regels voor de betaling van gezinsbijslagen als begunstigden hun identiteit niet kunnen aantonen, vermeld in artikel 13, § 1, van het besluit van 29 juni 2018

Art. 3.§ 1. Om de gezinsbijslagen, vermeld in boek 2, deel 1, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid sluiten, voor hun rekening te laten betalen op een bankrekening van een andere natuurlijke persoon, een vereniging met sociaal oogmerk of een openbare instelling, conform artikel 13, § 1, van het besluit van 29 juni 2018, dienen de begunstigden een schriftelijke aanvraag in met het formulier dat het agentschap daarvoor ter beschikking stelt.

De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt gedagtekend en ondertekend door de begunstigden en door de natuurlijke persoon of een vertegenwoordiger van de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in het eerste lid.

Het agentschap bepaalt de wijze waarop de natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in het eerste lid, geïdentificeerd wordt. § 2. De natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, is titularis van de bankrekening waarop de gezinsbijslagen conform artikel 13, § 1, van het besluit van 29 juni 2018 worden betaald. De bankrekening wordt gecontroleerd op basis van een formulier dat het agentschap ter beschikking stelt. § 3. Uiterlijk dertig dagen na de dag waarop de uitbetalingsactor de volledige aanvraag, vermeld in paragraaf 1, ontvangt, wordt elke betaling van de gezinsbijslagen aan de natuurlijke persoon, de vereniging met sociaal oogmerk of de openbare instelling, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, verricht. HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 15 maart 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^