Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juli 2022
gepubliceerd op 05 augustus 2022

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022032763
pub.
05/08/2022
prom.
15/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen sluiten houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen


De **** van Justitie, Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006, 12 mei 2014 en 25 december 2016, en artikel 69bis, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen sluiten houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid, en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2022, artikelen 2, paragrafen 1, 3 en 4, en 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009859 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen;

Gelet op het advies van de **** van **** van 7 januari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** voor **** van 16 maart 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de ministerraad van 18 maart 2022;

Gelet op de **** van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies ****. 71.233/1 van de **** van State, gegeven op 20 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : TITEL ****. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder: 1° Administratie: de Federale Overheidsdienst Justitie;2° Minister: de **** van Justitie;3° Organisatie: gemeente, provincie, intergemeentelijk samenwerkingsverband, vereniging zonder winstoogmerk of stichting van openbaar nut;4° Begeleidingsdienst: het geheel van medewerkers binnen een organisatie die instaan voor de begeleiding van een dienstverlening, een ****, een opleiding of voor een behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel;****: een organisatie die instaat voor de uitvoering van een opdracht;****: openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen en de gewesten, of verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen met sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk, bedoeld in artikel 37****, § 1, van het Strafwetboek en in artikel 216ter, § 1, vijfde lid, 2°, van het **** van Strafvordering;7° Opleiding: een aanbod ontwikkeld voor justitiabelen, waarvan het aantal uren vastligt en de inhoud op voorhand omschreven is, en waarbij het uitgangspunt de inbreuk is;8° Behandeling: een aanbod ontwikkeld voor justitiabelen, waarbij het aantal uren en de inhoud grotendeels op de **** afgestemd zijn, en waarbij het uitgangspunt de inbreuk is;****: de documenten vermeld in de overeenkomst waarin de praktische modaliteiten voor de verantwoording van de uitgaven zijn opgenomen en die onder meer kunnen bestaan uit facturen die van externe leveranciers uitgaan, bestelbonnen die van de organisatie uitgaan, gedetailleerde schuldvorderingen, interne facturen. TITEL ****. - Procedure en uitvoering HOOFDSTUK ****. - **** voor nieuwe subsidieaanvragen

Art. 2.De subsidieaanvragen worden bij de **** ingediend.

Art. 3.Op straffe van niet-ontvankelijkheid respecteren de organisaties, in hun subsidieaanvragen, de specifieke **** en volgen ze de structuur opgesteld door de administratie.

Art. 4.De nieuwe subsidieaanvragen worden door de Minister geanalyseerd. Deze analyse gebeurt in overleg met de bevoegde dienst van de gemeenschappen.

Art. 5.De Minister maakt het integrale **** over aan de **** **** voor de ****.

Over de verdeling van de subsidies tussen de verschillende organisaties, zowel voor de nieuwe aanvragen als voor de verlengingen, wordt jaarlijks in de **** **** overleg gepleegd. HOOFDSTUK ****. - Overeenkomsten betreffende **** of **** Afdeling 1. - Duur

Art. 6.De overeenkomsten die betrekking hebben op de **** of de **** worden afgesloten voor een periode van een tot maximum vier jaar, verlengbaar. Afdeling 2. - **** van de organisatie

Art. 7.De overeenkomst bevat de verplichtingen van de organisatie.

Art. 8.In geval de overeenkomst een begeleidingsdienst betreft, heeft de organisatie als verplichting: -personeel in te zetten bestemd voor de begeleiding van een dienstverlening, een ****, een opleiding of een behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel. Dit personeel wordt als de medewerker(s) van de begeleidingsdienst aangeduid; - te handelen als werkgever conform de wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien in het ****; - de **** op zich te nemen die verbonden zijn aan de aanwerving en de ****; - voor het personeel te voorzien in een opleiding aangepast aan de missie van de begeleidingsdienst en een gespecialiseerde ****; - Zijn specifieke expertise in te zetten ter ondersteuning van de begeleidingsdienst bij de inhoudelijke uitwerking.

In geval de overeenkomst een **** betreft, zijn de verplichtingen van de organisatie in de overeenkomst opgenomen. Afdeling 3. - **** van de begeleidingsdienst

Art. 9.De begeleidingsdienst heeft als missie de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen door de partners in de ****, meer bepaald de gerechtelijke overheden, de bevoegde diensten van de gemeenschappen, en voor wat betreft de **** en dienstverleningen, de ****, te ****.

De begeleidingsdienst, als **** in de gemeenschap en als partner van de **** in de ****, draagt met zijn specifieke expertise bij aan de uitvoering van de straffen en maatregelen.

De begeleidingsdienst moet om zijn missie te vervullen: - een aanbod ontwikkelen dat afgestemd is op de vraag van de partners in de ****; - de justitiabelen onthalen en begeleiden zodat ze over alle noodzakelijke middelen beschikken om te voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald In de beslissingen waarbij hen een straf of maatregel wordt opgelegd; - rapporteren aan de ****, die op hun beurt de gerechtelijke overheden inlichten over het verloop van de uitvoering van de straffen of maatregelen.

Art. 10.De begeleidingsdienst realiseert zijn missie volgens de volgende visie: - het voorkomen van het plegen van nieuwe feiten; - het bijdragen aan een menselijke en toegankelijke justitie, waarbij de **** van de **** primeert.

Art. 11.De begeleidingsdienst **** straffen en maatregelen die zijn opgelegd op grond van: - artikel 216ter, § 1, vijfde lid, van het **** van Strafvordering - artikelen 37ter, 37**** en 37**** van het Strafwetboek; - artikelen 1 en 1bis van de wet van 29 juni 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opschorting, het uitstel en de ****; - artikel 35 van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de voorlopige hechtenis Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de voorlopige hechtenis; - artikelen 40, 56 en 95/7 van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (2) sluiten betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****; - artikel 37 van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering.

Art. 12.De begeleidingsdienst past in zijn werkwijze de basisprincipes zoals omschreven door de administratie toe.

Art. 13.De begeleidingsdienst werkt voor het gehele **** zoals omschreven in de overeenkomst.

Art. 14.De begeleidingsdienst bepaalt zijn doelgroep in samenwerking met het ****.

Art. 15.De begeleidingsdienst **** alle tot zijn doelgroep behorende justitiabelen die naar hem doorverwezen zijn en die hun straf of maatregel in het **** moeten vervullen.

Indien omwille van bijzondere redenen de uitvoering van de straf of maatregel niet mogelijk is, deelt de begeleidingsdienst deze informatie mee aan het ****. In dergelijk geval, dat uitzonderlijk behoort te blijven, motiveert de begeleidingsdienst zijn weigering.

Art. 16.De begeleidingsdienst vervult zijn missie met respect voor de criteria opgenomen in de overeenkomst. Om de naleving van deze criteria te kunnen beoordelen, worden in de overeenkomst objectiveerbare indicatoren opgenomen. HOOFDSTUK ****. - **** van overeenkomsten betreffende **** of ****

Art. 17.Om subsidies te kunnen genieten, moeten de organisatie en de begeleidingsdienst of de **** daadwerkelijk en regelmatig prestaties verrichten in overeenstemming met dit besluit en de overeenkomst, alsook: 1° tegemoetkomen aan de verplichtingen en doelstellingen vermeld in dit besluit en de overeenkomst;2° zich onderwerpen aan **** van de administratie met betrekking tot de verplichtingen en doelstellingen vermeld in dit besluit en de overeenkomst;3° overmaken aan de administratie van een jaarlijks verslag op de datum bepaald in de overeenkomst, volgens een model opgemaakt door de administratie.

Art. 18.**** **** onderhouden contacten met de gesubsidieerde **** met als doel: - hen te informeren met betrekking tot de straffen en maatregelen; - hen te ondersteunen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende partners op elkaar af te stemmen; - samen te werken om een ruim en gevarieerd aanbod aan **** te ontwikkelen; - moeilijkheden door te geven aan de administratie; - te verifiëren of de gegevens opgenomen in de **** van de organisatie overeenstemmen met de informatie waarover de **** beschikken; - de evaluatie voor te bereiden op basis van het jaarlijks **** dat door de begeleidingsdienst is opgemaakt.

TITEL ****. - Financiële richtlijnen HOOFDSTUK ****. - Algemeenheden

Art. 19.De organisatie is verantwoordelijk voor het gebruik van de door de Minister toegekende subsidies en verbindt zich ertoe deze als een `voorzichtig en redelijk persoon' en overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de federale subsidies, te beheren.

Art. 20.De toekenning van de financiële toelagen is afhankelijk van het afsluiten van een door de Minister en de betrokken organisatie ondertekende overeenkomst.

Voor de **** wordt de toelage toegekend in de vorm van een globale jaarlijkse enveloppe. Voor de **** wordt de toelage toegekend op basis van de modaliteiten opgenomen in de overeenkomst.

Art. 21.**** voorbehoud van de beschikbare kredieten worden de toelagen voor de **** of de **** gewaarborgd voor een periode van een tot vier jaar. HOOFDSTUK ****. - ****

Art. 22.De organisaties rechtvaardigen jaarlijks hun uitgaven op basis van de in de overeenkomst voorziene modaliteiten De organisaties bereiden een financieel dossier voor om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

De organisaties maken hun financieel dossier ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidie over.

Art. 23.In het kader van de controle van het dossier kan bijkomende informatie opgevraagd worden.

**** **** worden voor een duur van tien jaar bewaard.

Art. 24.De Minister evalueert jaarlijks de organisaties op het vlak van naleving van de overeenkomst. Hij baseert zich daarbij onder meer op het jaarlijks **** van de begeleidingsdienst of de ****.

De Minister baseert zich bovendien op het rapport dat door de bevoegde diensten van de gemeenschappen is opgemaakt.

De evaluaties worden in de **** **** besproken.

TITEL ****. - Slotbepalingen

Art. 25.Het ministerieel besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009859 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, wordt opgeheven.

Art. 26.Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de bepalingen van het ministerieel besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009859 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, gelden voor de overeenkomsten die zijn afgesloten voor de bekendmaking van voorliggend besluit.

Art. 27.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

****, 15 juli 2022.

****. VAN ****

^