Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022015455 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten type wet prom. 17/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022041667 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en tot gedeeltelijk herverdeling van het restsaldo type wet prom. 20/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022204364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022032899 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2022, de aanwijzing van de heer Noelmans P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van vijf Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2022, - de heer Hoskens R., rechter in de rechtbank va(...) type koninklijk besluit prom. 17/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022204453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022 door de wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2022 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 17/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022204452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021 door de wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2021 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032763 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, bedoeld in artikel 69, eerste lid, 4°, zesde en zevende lid en artikel 69bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type ministerieel besluit prom. 25/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2001, van de criteria voor de toekenning van de algemene afwijkingen van de inschrijvingsregel in een school die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door een van de gemeenschappen in België voor de betaling van gezinsbijslagen type ministerieel besluit prom. 26/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032911 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022041254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204340 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204345 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204344 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 10 van organisatieafdeling 10 en programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204342 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 12, 22 en 24 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204356 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204355 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 05/08/2022 numac 2022204357 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 20/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032909 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van artikel 9 van het decreet van 17 februari 2022 tot wijziging van de artikelen 2, 33bis/1, 34 en 35 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en tot invoeging van de artikelen 33bis/3 en 33bis/4

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022015146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het maximumaantal kandidaten dat tot de opleiding tot bepaalde bijzondere beroepstitels kan worden toegelaten voor het jaar 2025 en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022015619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de sales support als nieuwe opleiding van Hogeschool PXL

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

erratum

type erratum prom. 13/07/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022015602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022041270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Erratum Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt artikel 1 § 1 van het koninklijk besluit van 23 december 2021 waarbij eervolle onderscheidingen in de Nationale orden werden toegekend aan de ambtenaren van de Feder LEOPOLDSORDE RIDDER Mevrouw GOEMAN Martine, Administratief deskundige Zij zal het burgerli(...)

document

type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022032903 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich

document

type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie Franstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG22073 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2022. Er zijn 226 laureaten. (...) Er werd ook een bijzond ere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 0 gesla(...) type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior projectmanagers telecommunicatie (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22094 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. E(...) type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs telecommunicatie (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22095 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. Er zijn geen g(...) type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204489 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Interne auditors (niveau A1) voor Rijksdiensten voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG22152 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204485 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers VN Verdrag rechten van personen met een handicap (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG22088 Deze selectie werd afgesloten op 16/0(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 05/08/2022 numac 2022204520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duitstalig selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Deskundigen dossierbeheer - Verwerven, beheren en vervreemden van goederen (m/v/x). - Selectienummer: BDG22023 De medewerkers die vol(...) Solliciteren kan tot 19/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^