Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juli 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Ministerieel besluit houdende benoeming van Charlotte DEWATRIPONT in de hoedanigheid van Attaché

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt
numac
2019041523
pub.
26/07/2019
prom.
15/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


15 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende benoeming van Charlotte DEWATRIPONT in de hoedanigheid van Attaché


De Minister-President belast met Openbaar Ambt, Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels planningsbureau;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 februari 2016 tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Brussels planningsbureau die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder de artikelen 54 en 65;

Gelet op het personeelsplan voor het Brussels Planningsbureau dat op 29 maart 2018 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd;

Overwegende dat Mevrouw Charlotte Dewatripont tot de Franstalige taalrol behoort;

Overwegende dat Mevrouw Charlotte Dewatripont op onafgebroken wijze sinds 16/10/17 binnen dezelfde administratieve eenheid tewerkgesteld is, als waar de post voorzien is et voor de zelfde functie ;

Overwegende dat Mevrouw Charlotte Dewatripont geslaagd is voor de vergelijkende selectie voor Attachés (EFS19938) georganiseerd door Talent.brussels/Selor, en bijgevolg aan alle vereiste voorwaarden beantwoordt om vast benoemd te worden in de graad van attaché en dat zij op de tweede plaats staat gerangschikt (proces-verbaal van de selectie opgesteld op 12 april 2019);

Op voorstel van de directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Charlotte Dewatripont wordt in vast verband benoemd in de graad van attaché op het Franstalige taalkader van het het Brussels planningsbureau;

Art. 2.De jaarwedde van betrokkene wordt vastgesteld op 23.436 Euro (ind. 138,01) in de weddeschaal A101

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019

Art. 4.Een afschrift van dit besluit zal aan betrokkene worden overgemaakt.

Brussel, 15 juli 2019.

R. VERVOORT

^