Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 juli 2008
gepubliceerd op 22 maart 2011

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013077
pub.
22/03/2011
prom.
15/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij ministerieel besluit van 30 januari 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006;

Gelet op de voordracht van de betrokken, in het Paritair comité voor het vervoer en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisatie, met name de Belgische Transportarbeidersbond, Besluit :

Artikel 1.Mevr. DE ROECK, Véronique, te 9120 Melsele, wordt, als vertegenwoordiger van de werknemers, meer bepaald van de Belgische Transportarbeidersbond, benoemd tot gewoon lid van het Paritair leercomité voor het vervoer, ter vervanging van de Mevr. CRAEYE, Annemie, te 8420 De Haan, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 mei 2008.

Brussel, 15 juli 2008.

P.-P. MAETER _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983; Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998;

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998;

Ministerieel besluit van 29 september 1999, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999;

Ministerieel besluit van 9 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 30 januari 2004;

Ministerieel besluit van 13 januari 2006, Belgisch Staatsblad van 26 januari 2006;

Ministerieel besluit van 30 januari 2008, Belgisch Staatsblad van 4 maart 2008.

^