Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning NV « Société financière Guillaume » Bij beslissing van 17 maart 2011, wordt de erkenning van de NV SOCIETE FINANCIERE GUILLAUME, ondernemingsnummer 0433.051.649, rue de l

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2010054866 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van de heer Doise, Jacques De heer Doise, Jacques, geboren te Ieper op 10 juni 1951, woona Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de btw, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011009208 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is Mevr. Wilmet, F., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2011, die i - is Mevr. Claes, F., rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout, aangewezen tot het mandaat van vo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Verkiezingen van 16 maart 2011 In uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsi Nationale Raad : Nederlandstalige werkende leden : 1. MISSOTTEN Martine, Kerkstraat 38, 8670 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erk(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124 en de aanleg van nieuwe wegenis, gelegen op het grondgebied van de gemeente Waterloo van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 50 op de spoorlijn 53 Schellebelle-Leuven te Dendermonde machtigt mits de omleiding van het wegverkeer langs bestaande wegenis en overweg nr. 49 gelegen op dezelfde spoorlijn 53 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018078 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CARAH SA - rue Paul Pastur 11, G-012 « Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie » G-033 « Sectorgids aut(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011027063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE LUIK. - Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 : - wordt de heer Christian Petry, directeur-generaal, bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - worden de volgende personen de heer Robert Carabin, hoofddirecteur; de heer Jean-Marie Delleuze, eerste directeur; de hee(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende het brugpensioen ploegenarbeid - nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de scheikundige nijverheid" en vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 betreffende het brugpensioen - lange loopbaan en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de ADR-opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 22/03/2011 numac 2008013077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer type ministerieel besluit prom. 17/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011003072 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 maart 2011 is Mevr. Tassin, G.M.R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de examencommissie, tot uitvoering va artikel 428quater, & Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011201304 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 31 december 2010 wordt de VZW "Génération Espoir", avenue des Combattants 40, te 1340 Ottignies, vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde duur als plaatselijk initiatief van sociale ontwikkeling Bij ministerieel besluit van 31 december 2010 wordt de VZW "Accueil et Promotion des Immig(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar kunstvakken toegekend aan de heer Graziano MORETTO voor het volgende va Kamermuziek 2) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011, - (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018100 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018099 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Vincent Dehon cum suis hebben de nietigverklarin Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.335/VIII-1469. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011200754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kun In artikel 1, punt 1, van het koninklijk besluit van 13 maart 1973, vervangen bij het koninklijk be(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. 14/03/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011018096 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 26/10/2010 pub. 22/03/2011 numac 2011014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2008 tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 274 van 10 september 2010 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 57572, dient te worden gelezen "De heer Gunars Briedis, raadsheer in sociale zaken a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, wordt Mevr. Ilse ROOSEMONT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2011 numac 2011018095 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...)
^