Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 januari 2021
gepubliceerd op 25 januari 2021

Ministerieel besluit houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2021030195
pub.
25/01/2021
prom.
15/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/15/2021030195/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest


De Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1° en 4°, artikel 9, 1°, 2°, 3° en 4°, artikel 9bis, vervangen bij de wet van 27 december 2005, artikel 15, 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 18 en artikel 18bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 en 2, en § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 april 2019, en artikel 5, tweede lid, 13°, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, artikel 40;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2020;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 9 november 2020;

Gelet op advies nr. 68.461 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Elke deelname van varkens aan een commerciële verzameling bedoeld in bijlage II, punt B, van het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren is verboden.

Elke deelname van varkens aan een niet-commerciële verzameling bedoeld in bijlage II, punt A, van het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren is verboden. § 2. Paragraaf 1, lid 1, is niet van toepassing op het verzamelen van slachtvarkens bedoeld in artikel 49, punt iii), onder c, van het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren.

Art. 2.De veehouder laat niemand in contact komen met varkens op zijn bedrijf tenzij dit strikt noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Art. 3.Alle materiaal, voeder, machines en apparatuur dat met het virus van Afrikaanse varkenspest verontreinigd zou kunnen zijn, mag niet op een varkensbeslag worden binnengebracht.

Art. 4.Onverminderd de aangifteplicht bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, mag een veehouder geen enkele medische behandeling instellen bij een groep zieke varkens zonder eerst een erkende dierenarts te ontbieden die een diagnose stelt en monsters neemt voor onderzoek op Afrikaanse varkenspest overeenkomstig de instructies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 5.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest wordt paragraaf 1, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, opgeheven.

Art. 6.In het ministerieel besluit van 22 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest, worden de bepalingen in artikel 1 vanaf het lid beginnende met de woorden "Ontheffing op het verzamelingsverbod" en tot het einde van dit artikel 1, opgeheven.

Art. 7.Artikel 4 van het ministerieel besluit van 13 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 februari 2003, 30 oktober 2003 en 15 januari 2004, wordt opgeheven.

Art. 8.Het ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 februari 2019 en 22 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 januari 2021.

D. CLARINVAL

^