Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2009
gepubliceerd op 17 april 2009

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-courant

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003153
pub.
17/04/2009
prom.
15/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/15/2009003153/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-courant (1)


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 76, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004 en artikel 80, vervangen bij de wet van 22 december 1989 en gewijzigd bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, artikel 81, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 1993 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 november 1994, 25 februari 1996, 20 juli 2000, 16 juni 2003, 20 februari 2004 en 1 september 2004 en artikel 12, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 14 april 1993 en 14 april 2009;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-courant;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - in het kader van de door de Nationale Bank van België genomen initiatieven tot modernisering van de betalingscircuits op overheidsniveau, de FOD Financiën vanaf 1 april 2009 zelf zal instaan voor het volledige beheer van de teruggaven van de creditsaldi van de geopende rekeningen-courant inzake belasting over de toegevoegde waarde waardoor een einde wordt gesteld aan het systeem van de volmachten zoals bedoeld in artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde en het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de BTW geopende rekening-courant; - het systeem van de hiervoor bedoelde volmachten definitief wordt stopgezet op 31 maart 2009; - dit besluit derhalve bij hoogdringendheid moet worden genomen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-courant, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2009.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 22 december 1989, Belgisch Staatsblad van 29 december 1989;

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, 2e editie;

Koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1969;

Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 14 april 1993, Belgisch Staatsblad van 30 april 1993;

Koninklijk besluit van 22 november 1994, Belgisch Staatsblad van 1 december 1994;

Koninklijk besluit van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996;

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, 1e editie;

Koninklijk besluit van 16 juni 2003, Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003, 4e editie;

Koninklijk besluit van 20 februari 2004, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, 3e editie;

Koninklijk besluit van 1 september 2004, Belgisch Staatsblad van 10 september 2004, 2e editie;

Koninklijk besluit van 14 april 2009, Belgisch Staatsblad van 17 april 2009.

^