Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 maart 2001
gepubliceerd op 10 april 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027209
pub.
10/04/2001
prom.
14/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/14/2001027209/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


14 MAART 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode


De Minister van Begroting, Huisvesting en Openbare Werken, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, onverwijld gewijzigd moet worden op grond van de installatie van de "Société wallonne du crédit social" (Waalse Maatschappij voor sociaal Krediet), Besluit : Enig artkel. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, wordt vervangen door de volgende bepaling : « De verkoopwaarde van de woning, waarvoor de lening wordt toegestaan mag volgende maximumwaarden niet overschrijden : 1° Wanneer de lening wordt toegestaan voor een nieuwbouw, de aankoop van een woning of ieder ander in aanmerking genomen doel, bedraagt de maximale verkoopwaarde van de woning, grond inbegrepen, 4 500 000 F. Dat maximumbedrag wordt verhoogd met : a) 5 % per kind ten laste;b) 10 % wanneer het jongste kind van de aanvrager, zijn echtgenote of de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont, jonger is dan 8 jaar op de datum waarop de leningsaanvraag wordt ingediend;c) 10 % voor elke ascendent van de aanvrager, zijn echtgenote of de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont, die op de datum van de leningsaanvraag sinds ten minste zes maanden met de aanvrager samenwoont. Deze verhogingen zijn cumulatief.

Dit aldus verhoogde maximum wordt op het duizendtal naar boven of naar beneden afgerond naar gelang het getal van de eenheden kleiner of groter is dan vijfhonderd BEF. 2° De onder 1° vastgestelde bedragen van de verkoopwaarden worden met 300 000 BEF verhoogd indien de woning gelegen is : a) ofwel op een oppervlakte bedoeld in artikel 393 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium;b) ofwel op een gemeentelijk grondgebied of een gedeelte ervan bedoeld in artikel 417 van hetzelfde wetboek;c) ofwel in een architectuurgeheel waarvan de elementen krachtens artikel 185 van hetzelfde wetboek beschermd zijn of binnen de grenzen van een beschermingsgebied bedoeld in artikel 205 van dit wetboek;d) ofwel op een oppervlakte voor stadsvernieuwing bedoeld in artikel 173 van hetzelfde wetboek;e) ofwel in een bevoorrecht initiatiefgebied zoals bepaald in artikel 79 van de Waalse Huisvestingscode.3° Wanneer de lening in het kader van de tegemoetkoming van het Gewest toegestaan wordt aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden (Lening jongeren), is de maximale verkoopwaarde van de woning gelijk aan het bedrag bepaald in artikel 1, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden;5° De onder 1° en 3° van dit artikel vermelde maximumbedragen van de verkoopwaarden worden jaarlijks op 1 januari aan de op 1 januari 1999 geldende ABEX-index aangepast overeenkomstig de hierna vermelde formule : verkoopwaarde (N) x ABEX-index van 1 januari (N)/ABEX-index van 1 januari (N-1) Deze aanpassing wordt per tranche van 50 000 BEF toegepast". Namen, 14 maart 2001.

M. DAERDEN

^