Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 mei 2019
gepubliceerd op 24 mei 2019

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019012587
pub.
24/05/2019
prom.
13/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/13/2019012587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


13 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers sluiten houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;

Gelet op de Financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2019 houdende aanpassing van de Financie wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 sluiten voor het begrotingsjaar 2019, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;

Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité gegeven op 6 november 2018, 18 december 2018, 5 februari 2019 en 28 maart 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 10 mei 2019;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikelen 33 en 121 tot 124, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van één miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (1.275.000 euro), waarvan driehonderdvijftigduizend euro (350.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4130 01 en negenhonderdvijfentwintigduizend euro (925.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 13 mei 2019.

D. DUCARME

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 13 mei 2019 tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

BEGUNSTIGDEN BENEFICIAIRES

DUUR DUREE

BEGROTING BUDGET

TOELAGE SUBSIDE

BASISALLOCATIE ALLOCATION DE BASE

BETALINGEN PAIEMENTS

RT 19/4 TROPAL 2 Dr. S. Malysheva (Sciensano) Dr. C. Vleminckx (Sciensano)

18 maanden/mois

150.000 EUR

150.000 EUR

25 5623 4130 01

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 23.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 89.000 EUR Saldo/Solde (2021): 38.000 EUR

RT 19/7 FLAVOURAN 1 Dr. S. Goscinny (Sciensano) Prof. S. Collin (UCLouvain) Dr. B. Mertens (Sciensano)

24 maanden/mois

200.000 EUR

200.000 EUR

25 5623 4130 01

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 31.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 119.000 EUR Saldo/Solde (2022): 50.000 EUR

RT 19/2 SUDYHEV 1 Prof. E. Thiry (ULiège) Dr. L. Herman (ILVO) Dr. S. Ribbens (DGZ Vlaanderen) Prof. C. Faes (UHasselt) Prof. C. Saegerman (ULiège) Dr. M. Laitat (ULiège)

36 maanden/mois

300.000 EUR

300.000 EUR

25 5623 4500 02

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 32.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 90.000 EUR 3de voorschot/ 3e avance (2021): 103.000 EUR Saldo/Solde (2023): 75.000 EUR

RF 19/6331 Xfast Prof. C. Bragard (UCLouvain) Dr. M. Gilbert (ULB) Prof. em. J.-C. Grégoire (ULB)

24 maanden/mois

200.000 EUR

200.000 EUR

25 5623 4500 02

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 31.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 119.000 EUR Saldo/Solde (2022): 50.000 EUR

RI 18/A-293 PRONC-BE Dr. K. De Jonghe (ILVO) Dr. S. Buysens (PCG)

30 maanden/mois

125.000 EUR

125.000 EUR

25 5623 4500 02

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 22.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 43.000 EUR 3de voorschot/ 3e avance (2021): 29.000 EUR Saldo/Solde (2022): 31.000 EUR

RF 19/6334 FLUPOUL Prof. J. Dewulf (UGent) Dr. F. Boyen (UGent) Prof. M. Devreese (UGent) Dr. S. De Keersmaecker (Sciensano)

36 maanden/mois

300.000 EUR

300.000 EUR

25 5623 4500 02

1ste voorschot/ 1re avance (2019): 32.000 EUR 2de voorschot/ 2e avance (2020): 90.000 EUR 3de voorschot/ 3e avance (2021): 103.000 EUR Saldo/Solde (2023): 75.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 mei 2019 tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.

D. DUCARME

^