Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 maart 2014
gepubliceerd op 17 oktober 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027252
pub.
17/10/2014
prom.
13/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/13/2014027252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004201276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens


De Minister van Landbouw, Gelet op het decreet van 27 juni 2013 houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur, artikel 3, 8° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004201276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens, artikel 27;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 20 februari 2013 en goedgekeurd op 15 maart 2013;

Gelet op beschikking 2012/416/EG van de Commissie van 19 juli 2012 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België;

Gelet op het advies nr. 53.486/4 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004201276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens, aangevuld bij het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot vaststelling van de rechten te betalen inzake de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004201276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2007 betreffende de Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit gaat.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 13 maart 2014.

C. DI ANTONIO

BIJLAGE Deel A - "Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM)". 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Dit apparaat is uitgerust met een Sydel-hogedefinitiesonde van 8 mm diameter met infraroodfotodiode (Honeywell) en twee fotodetectoren (Honeywell). Het meetbereik is begrepen tussen 0 en 105 mm.

De meetwaarden worden door het toestel zelf omgerekend in een schatting van het mager-vleesaandeel. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 66,09149 - 0,82047 * X1 + 0,10762 * X2 waarbij : y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken, X1 = rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter, gemeten op 6 centimeter van de middellijn van het hele geslachte varken tussen de derde- en de vierde laatste rib, X2= spierdikte in millimeter, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als X1.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag dient de meetsonde gecontroleerd te worden aan de hand van het testblokje. Dit testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor 20 mm vet en 60 mm vlees. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing. Indien de testwaarden de toegelaten afwijking van 1 mm vetdikte of 1 mm vleesdikte overschrijden, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

Het karkas wordt met de meetsonde geprikt : - in de linker slachthelft; - een 1e maal tussen 2de en 3de laatste rib (referentiemeetplaats); - een 2de maal tussen de 3de en 4de laatste rib (officiële meetplaats); - horizontaal en evenwijdig aan het kliefvlak; - 6 cm van het kliefvlak.

Het mespunt van de meetsonde dient tot in de buikholte te worden doorgeprikt.

De twee prikplaatsen laten toe bepaalde prikfouten te achterhalen en te verbeteren.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel B - Het Giralda Choirometer PG 200. 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Het indelingstoestel is uitgerust met een sonde (Siemens KOM 2110) van 6 mm, met een fotodiode (LED Siemens F 28) en een fotodetector (Siemens F 232) en heeft een meetbereik van 0 tot 125 mm.

De meetwaarden worden door het toestel zelf omgerekend in een schatting van het mager-vleesaandeel. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 70,09860 - 0,84616 * X1 + 0,091860 * X2 waarbij : y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken, X1 = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter, gemeten loodrecht op de rug van het geslachte varken (7 cm van de scheidingslijn aan de buitenkant en ongeveer 4 cm van de scheidingslijn aan de binnenkant) tussen de derde- en de vierdelaatste rib;

X2= spierdikte in millimeter, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als X1.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag dient de meetsonde gecontroleerd te worden aan de hand van het testblokje. Dit testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor 20 mm vet en 60 mm vlees. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

Indien de testwaarden de toegelaten afwijking van 1 mm vetdikte of 1 mm vleesdikte overschrijden, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

Het karkas wordt met de meetsonde geprikt : - in de linker slachthelft; - tussen de 3de en 4de laatste rib; - horizontaal en loodrecht op het prikvlak; - 7 cm van het kliefvlak.

Het mespunt van de meetsonde dient tot in de buikholte te worden doorgeprikt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel C - VCS 2000 (systeem met 3 camera's) 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Het VCS 2000-apparaat (systeem met 3 camera's) is een fotoverwerkingssysteem voor de automatische bepaling van de handelswaarde van halve geslachte varkens. Het apparaat wordt online gebruikt, waarbij de geslachte halve varkens automatisch door een camera worden gefilmd.

De fotogegevens worden vervolgens verwerkt aan de hand van speciaal daarvoor bestemde software. De gemeten waarden worden door het toestel zelf omgerekend in een schatting van het mager-vleesaandeel. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 51,85549 + 0,013351 * TL1 + 0,020216 * TL4 + 0,012917 * TL6 - 0,0061754 * TL7 + 0,014479 * TL8 - 0,000020016 * HF13 - 0,0067020 * HL7 - 0,015821 * HL8 + 10,97550 * HV1 - 0,000010969 * HF26 - 0,00043912 * HF28 - 0,000021232 * HF31 - 0,000019406 * HF34 - 0,024227 * HL15 - 0,0099866 * HL17 - 0,0085447 * HL18 - 0,020238 * HL20 - 0,0086577 * HL21 - 0,0076468 * HL23 - 0,0074809 * HL24 + 0,074204 * HV19 - 0,0058634 * HL31 - 0,015560 * SBAR1 - 0,015265 * SBAR2 - 0,019170 * SBAM2 + 0,043510 * VBAM2 - 0,026957 * FBAR4 - 0010999 * KBAR4 - 0,018434 * FBAM4 - 0,017239 * SBAR5 + 0,072272 * VBAR5 - 0,0071030 * SBAM5 + 0,068737 * VBM5 - 3,68219 * TL2/TL8 - 1,17220 * TL5/TL8 - 3,19090 * TL7/TL8 + 4,49917 * TL1/TL5 + 9,13323 * TL4/TL5 + 4,82528 * TL6/TL5 - 6,62198 * HL15/HL7 - 2,36961 * HL17/HL7 - 1,75295 * HL18/HL7 - 5,58346 * HL20/HL7 - 1,66395 * HL23/HL7 + 2,85610 * HL30/HL7 + 0,0034487 * HL1/HL18 + 0,0036430 * HL4/HL18 + 0,0046569 * HL9/HL18 + 0,096880 * HL10/HL18 + 0,0051002 * HL12/HL18 + 0,076501 * HL13/HL18 + 0,0054646 * HL14/HL18 - 1,49515 * HL15/HL18 - 1,18547 * HL20/HL18 + 0,082962 * HL27/HL18 + 0,071890 * HL30/HL18 + 0,086655 * HL32/HL18 + 44,62296 * HF2/HF1 - 44,62325 * HF3/HF1 + 26,92160 * HF4/HF1 - 2,60469 * HF26/HF1 - 138,22300 * HF28/HF1 - 5,26517 * HF31/HF1 - 4,09877 * HF34/HF1 + 108,30840 * HF37/HF1 + 8,05099 * HF40/HF1 + 0,30959 * HF4/HF26 + 1,21963 * HF20/HF26 - 20,88758 * HF28/HF26 + 1,67606 * HF37/HF26 + 0,15193 * HF40/HF26 waarin : y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken, TL1, TL4, TL6, ... HF40/HF26 de door VCS HF40/HF26 (systeem met 2000 camera's) gemeten variabelen.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het beeldanalysesysteem gecontroleerd met behulp van een sjabloon goedgekeurd door de dienst. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

De toegelaten afwijking tussen de tijdens de test gemeten waarde en de waarde van de sjabloon is : - 2° voor het hoek van de ham; - 2,5 voor elke van de andere metingen (zie Fig. 1 en 2).

Indien één van de tijdens de test gemeten waarden de hierboven vermelde toegelaten afwijking overschrijdt, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

Bovendien, als de door het apparaat gemeten helderheid niet inbegrepen is tussen 210 en 240 lux, moet het slachthuis het klasseringsapparaat ook onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

De metingen worden op de linker slachthelft uitgevoerd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel D - Hennessy Grading Probe (HGP4) 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Het apparaat HGP4 is uitgerust met een sonde van HGP4 mm diameter (bij het mes aan de punt van de sonde 5,95 mm) met fotodiode en fotodetector en heeft een meetbereik van 6,3 tot 0 mm.

De gemeten waarden worden door de HGP4 zelf of met behulp van een daaraan gekoppelde computer omgezet in een geschat magervleesaandeel. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 70,37871 - 0,86986 * X1 + 0,080138 * X2 waarin : y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken, X1 = rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter, gemeten op 6 centimeter van de middellijn van het hele geslachte varken tussen de derde en de vierde laatste rib, X2 = dikte van de ruggenspier in millimeter, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als X1.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag dient de meetsonde gecontroleerd te worden aan de hand van het testblokje. Dit testblokje stelt een vaste waarde van spek- en spierdikte voor 20 mm spek en 48 mm spier. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

De toegelaten afwijking tussen de tijdens de test gemeten waarde en de waarde van het testblokje is 1 mm voor de spekdikte of voor de spierdikte.

Indien één van de tijdens de test gemeten waarden de hierboven vermelde toegelaten afwijking overschrijdt, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

Het karkas wordt met de meetsonde geprikt : - in de linker slachthelft; - tussen de 3de en 4de laatste rib; - horizontaal en evenwijdig aan het kliefvlak; - 6 cm van het kliefvlak.

Het mespunt van de meetsonde dient tot het einde te worden doorgeprikt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld DEEL E - OPTISCAN-TP 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Dit apparaat is uitgerust met een digitale beeldvormer, waarmee een lichtfoto van de twee meetpunten op de geslachte varkens wordt gemaakt.

De beelden vormen de basis voor de berekening van de spek- en spierdikte volgens de tweepuntenmethode "Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)".

De gemeten waarden worden door het Optiscan-TP-apparaat zelf omgezet in een schatting van het aandeel mager vlees. De foto's worden opgeslagen en kunnen later worden gecontroleerd. De geïntegreerde BluetoothR-interface maakt een gemakkelijke gegevensoverdracht mogelijk. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 58,81491 - 0,64150 * X1 + 0,16873 * X2 waarin : Y = het geschatte aandeel mager vlees van het geslachte varken, X1 = de kleinste spekdikte (met inbegrip van het zwoerd) over de musculus gluteus medius in millimeter ;

X2 = de dikte van de lendenspier in millimeter, gemeten als de kortste afstand tussen het voorste (craniale) uiteinde van de musculus gluteus medius en het bovenste (dorsale) uiteinde van het wervelkanaal.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag dient de meetsonde gecontroleerd te worden aan de hand van het hierna uitgebeelde testblokje, waarvan de witte gedeelten (50, 30 en 10 mm) voor de bijwerking van de referentielijn en voor de controle op de meting van de spekdikte dienen, terwijl de zwarte gedeelten (60 en 90 mm) voor de controle op de meting van de spierdikte dienen. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De toegelaten afwijking tussen de tijdens de test gemeten waarde en de waarde van het testblokje is 1 mm voor de spekdikte of voor de spierdikte.

Indien één van de tijdens de test gemeten waarden de hierboven vermelde toegelaten afwijking overschrijdt, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

De metingen worden op de linker slachthelft uitgevoerd. Gemeten worden : - de afstand tussen de canalis vertebralis en het voorste uiteinde van de musculus gluteus medius; - de fijnste dikte van het rugspek dat de musculus gluteus medius zelf bedekt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel F - Fat-O-Meater (FOM II) 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Dit toestel bestaat uit een optische sonde met een mes, een instrument voor dieptemeting met een werkbereik van 0 tot 125 mm en een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens - Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K).

De meetwaarden worden door het FOM II-apparaat zelf omgezet in een schatting van het aandeel mager vlees. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend: Y = 68,85997 - 0,94985 * X1 + 0,088314 * X2 waarin : Y = het geschatte aandeel mager vlees van het geslachte varken, X1 = de rugspekdikte (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter, gemeten loodrecht op de rug van het geslachte varken (7 cm van de middellijn aan de buitenkant en ongeveer 4 cm van de scheidingslijn aan de binnenkant) tussen de tweede- en de derdelaatste rib;

X2 = de rugspierdikte in millimeter, in één handeling en op dezelfde plaats en dezelfde wijze gemeten als X 1.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht tussen 60 en 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag dient de meetsonde gecontroleerd te worden aan de hand van het testblokje. Dit testblokje stelt een vaste waarde van vet- en vleesdikte voor 24,5 mm vet en 50,8 mm vlees. Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

Indien één van de testwaarden de toegelaten afwijking van 0,5 mm vetdikte of 0,5 mm vleesdikte overschrijdt, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken.

Het karkas wordt met de meetsonde geprikt : - in de linker slachthelft; - tussen de 3de en 4de laatste rib; - horizontaal en loodrecht op het prikvlak; - 7 cm van het kliefvlak.

Het mespunt van de meetsonde dient tot in de buikholte te worden doorgeprikt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel G - CSB Image Meater (CSB) 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Het apparaat CSB-Image-Meater is een online-fotoverwerkingssysteem, waarbij de geslachte halve varkens automatisch door een camera worden gefilmd. De fotogegevens worden vervolgens verwerkt aan de hand van speciaal daarvoor bestemde software.

De variabelen van het systeem CSB-Image-Meater worden gemeten op de middellijn in de zone van de ham (rond de musculus gluteus medius).

De gemeten waarden worden door het toestel zelf omgerekend in een schatting van het mager-vleesaandeel. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 71,65733 - 0,22223 * S + 0,032383 * F - 0,20522 * MS + 0,053050 * MF - 0,13195 * WL - 0,16384 * WaS waarin : Y = het geschatte aandeel mager vlees van het geslachte varken, S = de kleinste dikte van de ruggenspek (met inbegrip van het zwoerd) boven de musculus gluteus medius in millimeter ;

F = de dikte van de lendenspier in millimeter, gemeten als de kortste afstand tussen het voorste (craniale) uiteinde van de musculus gluteus mediusen het bovenste (dorsale) uiteinde van het wervelkanaal.

MS = de gemiddelde dikte van de spek gelegen boven de musculus gluteus medius, uitgedrukt in millimeter, MF = de gemiddelde diepte van de spier gelegen onder de musculus gluteus medius, uitgedrukt in millimeter, WL = de gemiddelde lengte van de wervels, inclusief de ruggenwervelschijven, in millimeter, WaS = de gemiddelde dikte van de spek op de eerste gemeten wervel, in millimeter.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing. Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het regelen van de camera getest en gecontroleerd aan de hand van een door de fabrikant geleverd model. Met behulp van dit model worden vier lengten gecontroleerd (een diameter van 50,0mm, een horizontale afstand van 150,0 mm, een verticale afstand van 150,0 mm en een diagonale afstand van 160,1 mm).

Daarnaast wordt ook de correcte belichting nagegaan aan de hand van 11 grijswaarden: 245 (wit - limiet=40), 200 (400C - limiet=50), 190 (401C - limiet=50), 140 (403C - limiet=40), 100 (404C - limiet=30), 37 (zwart - limiet=15), 210 (162C - limiet=45), 155 (163C - limiet=40), 130 (164C - limiet=35), 120 (165C - limiet=35) en 60 (blauw - limiet=15).

Wanneer de testwaarden de toegestane afwijking van 0,5 mm voor de lengtematen en de limietwaarden voor de grijswaarden overschrijden, moet het slachthuis het apparaat onmiddellijk laten herijken door de constructeur.

Eveneens bij aanvang van iedere slachtdag wordt de beeldanalyse met behulp van testbeelden geverifieerd.

Het resultaat van de test, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

Deel H - AutoFOM III 1° Beschrijving van het klasseringstoestel. Het apparaat is uitgerust met zestien ultrasoontransductoren van 2MHz (Carometee A/S), met een meetbereik van 25 mm tussen transductoren. De ultrasone gegevens omvatten de gemeten rugspek- en spierdikte en de desbetreffende parameters.

De verkregen meetwaarden worden met behulp van een computer omgezet in een geschat magervleesaandee. 2° Ramingsmethode voor het bepalen van het aandeel mager vlees. Het mager-vleesaandeel van een karkas wordt aan de hand van de onderstaande formule berekend : Y = 72,82182 - 0,055746 * R2P2 - 0,056757 * R2P3 - 0,054895 * R2P4 - 0,055823 * R2P6 - 0,056800 * R2P7 - 0,054876 * R2P8 - 0,056419 * R2P10 - 0,055541 * R2P11 - 0,022251 * R2P13 - 0,022702 * R2P14 - 0,051975 * R2P15 - 0,030301 * R2P16 + 0,011064 * R3P1 + 0,011312 * R3P3 + 0,011353 * R3P5 + 0,011789 * R3P6 + 0,012286 * R3P7 + 0,010915 * R3P9 - 0,033450 * R4P7 - 0,020275 * R4P8 - 0,032423 * R4P9 - 0,038300 * R4P10 - 0,062709 * R4P11 - 0,027456 * R4P12 - 0,052494 * R4P13 - 0,064748 * R4P15 - 0,076343 * R4P16 waarin : y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken, R2P2, R2P3, R2P4, ... R4P16 de door AutoFOM III gemeten variabelen.

De formule is geldig voor karkassen met een gewicht van 60 tot 130 kg. 3° Gebruiksaanwijzing Bij aanvang van iedere slachtdag wordt het beeldanalysesysteem gecontroleerd met behulp van geregistreerde controlegolven.De sensoren moeten ook met behulp van een testblok gecontroleerd worden.

De testblok stelt een waarde van 50 mm voor. Het resultaat van de testen, de datum, het uur en het identificatienummer van de persoon die de klassering uitvoert worden afgedrukt op de listing.

Indien één van de waarden van de test de toegelaten afwijkingen van 0,9 mm overschrijdt, moet het slachthuis het klasseringsapparaat onmiddellijk door de constructeur laten herijken." Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2014 houdende vaststelling van het schema en de van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens.

Namen, 13 maart 2014.

C. DI ANTONIO

^