Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 augustus 2007
gepubliceerd op 06 september 2007

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Belgisch Stamboek van het Friese Paard VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2007036492
pub.
06/09/2007
prom.
13/08/2007
ELI
eli/besluit/2007/08/13/2007036492/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AUGUSTUS 2007. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Belgisch Stamboek van het Friese Paard VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1985 en de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007 en 28 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1996, 21 oktober 2005 en 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2005, 15 september 2005, 19 mei 2006, 3 augustus 2006 en 13 november 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2006, 19 mei 2006, 3 augustus 2006 en 13 november 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 augustus 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 24 juli 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is erkenning te verlenen aan de vereniging in kwestie zodat ze onmiddellijk kan starten met het opnemen van paarden in het stamboek, het uitreiken van certificaten en het uitvoeren van haar fokprogramma, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 tot erkenning van verenigingen voor de paardenfokkerij, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2005, 15 september 2005, 3 augustus 2006 en 13 november 2006, wordt een punt 17° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 17° de VZW Belgisch Stamboek van het Friese Paard voor het ras Friese paard. »

Art. 2.In artikel 2, § 3, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2006, 19 mei 2006, 3 augustus 2006 en 13 november 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 18° de VZW Belgisch Stamboek van het Friese Paard.»; 2° tussen het zevende en het achtste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De erkenning van de fokkersvereniging, vermeld in het eerste lid, 18°, is opgenomen in artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2007 houdende de erkenning van de fokkersvereniging Belgisch Stamboek van het Friese Paard VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen.» Brussel, 13 augustus 2007.

K. PEETERS

^