Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 juni 2018
gepubliceerd op 26 juli 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040449
pub.
26/07/2018
prom.
12/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere Kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 62, 6°, zoals gewijzigd bij het decreet van 11 juli 2002 en artikel 82, § 2, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Onder de rubriek « C.Voor het gebied van de spreek- en toneelkunst : », onder punt 8°, worden de woorden « Anne-Françoise VANGANSBERGT » vervangen door de woorden « Jean BERNIER »;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Directeur-generaal van de Personeelsleden van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juni 2018.

Voor J.-Cl. MARCOURT, Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, de Directeur-generaal van de Personeelsleden van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, J. LEFEBVRE

^