Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juli 2008
gepubliceerd op 17 juli 2008

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009646
pub.
17/07/2008
prom.
11/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 1, 1° en 3°;

Gelet op de ministeriële besluiten van 11 juni 1992, van 23 december 1994 en van 22 februari 2000 houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie;

Gelet op de lijst in dubbeltal voorgedragen door de directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie op 27 mei 2008;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie, voorgelegd op 18 juni 2008, Besluit :

Artikel 1.Aangewezen worden om zitting te hebben in de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie : 1° als voorzitter : - voorzitter : Mevr.Anne VANDESTEENE, directeur-generaal (A5), belast met een opdracht bij de Federale Overheidsdienst Justitie; - plaatsvervangend voorzitter : de heer Daniel FLORE, adviseur-generaal (A4) bij de Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden bij de Federale Overheidsdienst Justitie; 2° als wetenschappelijke deskundigen die niet tot de instelling behoren : - de heer Bernard GILBERT, professor aan de « Université de Liège »; - de heer Geert VERVAEKE, buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Art. 2.De ministeriële besluiten van 11 juni 1992, van 23 december 1994 en van 22 februari 2000 houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 juli 2008.

J. VANDEURZEN

^