Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 19 mei 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014025
pub.
19/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/11/1999014025/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


11 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen


De Minister van Vervoer, Gelet op het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944, en goedgekeurd door de wet van 30 april 1947, inzonderheid op bijlage 1;

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 31, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1968 en op de artikelen 33 en 34;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 15 april 1997;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het ontwerp van dit besluit;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit : Enig artikel. In artikel 6, § 2, van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen, vervangen door het ministerieel besluit van 15 april 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de afkorting « A 310 » wordt tussen de afkortingen « DA 900 » en « B 727 » ingevoegd;2° de woorden « geslaagd is voor het examen over algemene kennis voorgeschreven in bijlage IV, A, I bij het voornoemde ministerieel besluit van 23 juni 1969, » worden tussen de woorden « indien de aanvrager » en de woorden « de bevoegdverklaring instrumentvliegen » ingevoegd. Brussel, 11 januari 1999.

M. DAERDEN

^