Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 12 maart 1998 zijn de volg De onderneming Ess B.V.B.A., gevestigd Carnotstraat 154, te 2060 Antwerpen, onder het nummer 20 101(...) type wet prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999009427 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk **** van 23 maart 1999 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waar (...) type wet prom. 19/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011134 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999000403 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 1999, wordt aan de heer Fredrickx Jean, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Buggenhout (...) type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999003249 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Muntfonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999009574 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 blijft Mevr. Godelieve Timmermans, adviseur-generaal bij het Hoofdbestuur, aangewezen tot adjunct-administrateur-generaal tot 15 december 1999. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999009578 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 februari 1999 is aan de heer Janssen, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zonhoven. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit besl Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : -is aan de heer Dincq, J., op zijn verzoek,(...) type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011106 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 23 maart 1993 betreffende de verzoeken en de aanmeldingen bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging en van 23 maart 1993 betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 12 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011131 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de vermeldingen die op het bewijsstuk, voorzien door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, moeten voorkomen bij de verkoop van diensten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011137 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren Huldepenning voor sociale toewijding Koninklijk besluit van 15 december 1995 : de heer Crespin, Paul, Neupré; de heer Deltenre, Jacques, Saint-Symphorien. Zilveren Huldepenning voor een lang Koninklijk besluit van 15 december 1995 : De heer Buche, Jose, Angleur. De heer Cools, Hubert(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999021230 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999022080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011143 bron ministerie van economische zaken, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 19, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 oktober 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het verkrijgen van de burgerlijke vergunning van lijnbestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 11/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1991 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan houders van militaire brevetten van piloot dienen te voldoen voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999014054 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1969 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 01/02/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999022102 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1997 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999027361 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 maart 1999 wordt de vennootschap "Serco Engineering s.p.r.l." met ingang van 25 november 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewes - ruimtelijke ordening, middelgrote projecten, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -in(...)

decreet

type decreet prom. 15/12/1998 pub. 19/05/1999 numac 1999035330 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1996

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999027367 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne des Télécommunications" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999027366 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Agence wallonne des Télécommunications" type besluit van de waalse regering prom. 22/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999027368 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Agence wallonne des Télécommunications"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1997 tot vaststelling van de gemiddelde gewogen brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor 1998 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 1998 tot vaststelling van de gemiddelde gewogen brutokost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtsgroep voor 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1998 wordt op 1 mei 1999 aan de heer Victor Dispa, Eerstaanwezend inspecteur, eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf deze datum is betrokkene ertoe Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1998, wordt op 1 mei 1999(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 1999, met uitwerking met ingang van 1 januari 1999, worden de heer Jean-Pierre Hubin, directeur-generaal, en de heer Claude chenoix, directeur, respectief tot werken (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1999, wordt de heer Claude Chenoix door verhoging in graad tot adjunct-directeur-generaal, categorie : ambtenaar-generaal, op 1 maart 1999 benoemd. Overeenkomstig Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1999, wordt Mevr. Martine Ga(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters, werkende leden en plaatsvervangers samenstellende de zonale inschrijvingscommissies die worden opgericht bij toepassing van de artikelen 80 en 82 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/1998 pub. 19/05/1999 numac 1999031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om acht contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling voor wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp betreft, van het besluit van 21 oktober 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/02/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controle staan van de Executieve

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999003146 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de automatische indexering van de kadastrale inkomens en van de bedragen vermeld in artikel 16, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 De coëfficiënt be(...) De tabel hierna bevat de basisbedragen vermeld in artikel 16, § 1, WIB 92 alsook de geïndexeer(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999003148 bron ministerie van financien Bericht in verband met de omrekening in EUR van de niet te indexeren bedragen die voorkomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WI(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type bericht prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999003147 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2000 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, § 2, en in artikel 201, 4de lid, van het Wetboek van de De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen alsook de volgens deze coëfficiënt geïndexeerde bedr(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999003149 bron ministerie van financien Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten inzake de schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen in EURO, verschuldigd op inkomsten betaald of Toepassingsregels HOOFDSTUK I. - Voorafgaande begrippen Afdeling 1. - Grondslag 1. Aftrekk(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999000224 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren van de basisopleiding voor het leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999, wordt Hiva-Vorming, Centrum voor Permanente Vorming van de KU Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 1999.

verslag

type verslag prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999002091 bron ministerie van ambtenarenzaken Prijs 1998 van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen Het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen schrijft jaarlijks een prijs uit van BEF 25 000 als beloning voor de auteur van het beste werk op het gebied van het openbaar best Dit werk kan zijn : een doctoraatscriptie, een gelijkwaardig verslag over een onderzoek, een wetens(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999011175 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen de aangegeven prijz(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan hetzelfde adres tot op de sluitingsdatum van(...)

erratum

type erratum prom. 14/07/1998 pub. 19/05/1999 numac 1999022437 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of gebruik ervan. - Erratum type erratum prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999027371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999000399 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 1999 is de heer Grisay, Roger, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Seraing . Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 1999 is de heer Math(...) Bij koninklijk besluit d.d. 29 april 1999 is de heer Verlinden, Gerry, benoemd tot politiecommi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een afdeling is te begeven bij de Afdeling « Bodem en bemesting » van het Departement « Plantaardige productie » bij het Centrum(...) De toegang tot deze betrekking wordt geregeld bij het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vast(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999000368 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een **** psycholoog en een **** maatschappelijke assistent aan op ****(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. **** ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/05/1999 numac 1999015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 5/ 99. - Aanwerving van een architect voor de **** **** te **** (****) Het Algemeen Bestuur van de **** (****) **** over tot de(...) ****. **** **** **** zal worden belast met de volgende belangrijke ****(...)
^