Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000030
pub.
30/01/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/11/1999000030/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet op de rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid, inzonderheid op hoofdstuk II, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps, gewijzigd bij ministerieel besluit van 22 juli 1997;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën van 4 september 1998, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, punt 6°) Uitrusting voor verkeerstoezicht, van het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling van de nomenclatuur van het materiaal dat in aanmerking komt voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps, wordt het punt c) « toestellen voor snelheidscontrole » vervangen door : c) « bemand en onbemand werkende toestellen in het wegverkeer ».

Art. 2.Artikel 1, punt 7°) Diverse uitrusting, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met het volgende punt : f) de oplaadbare lamp.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 januari 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

^