Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 maart 1999
gepubliceerd op 29 juni 1999

Ministerieel besluit tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende aviaire influenza en de ziekte van Newcastle

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016081
pub.
29/06/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/besluit/1999/03/10/1999016081/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende aviaire influenza en de ziekte van Newcastle


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998;

Gelet op de wet van 23 maart 1998, betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 januari 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 26 februari 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de rechthebbende eigenaars van op bevel afgemaakt pluimvee onverwijld op passende wijze moeten worden vergoed, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De refactiecoëfficiënt R bedoeld in artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, wordt gelijkgesteld aan 0,7.

Art. 2.De maxima voor de vervangingswaarden van pluimvee, eieren en vogels wordt weergegeven in bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 maart 1999.

K. PINXTEN

Bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende aviaire influenza en de ziekte van Newcastle A. Kippen 1. Grootouderdieren : .. . . . vastgestelde maximumwaarde 1 000 F 2. Moederdieren, ongeacht het ras slachtkuikenmoederdieren : .. . . . 400 F opfok of in de leg legmoederdieren : . . . . . 500 F opfok of in de leg 3. Legpluimvee, ongeacht het ras - poeljen : .. . . . 140 F - legkippen : . . . . . 160 F - soepkippen : . . . . . 40 F 4. Vleeskippen vanaf 6 w, ongeacht hun leeftijd : .. . . . 75 F B. 1. Kalkoenen, ongeacht het gewicht : . . . . . 1 000 F 2. Parelhoenders : .. . . . 300 F 3. Fazanten : .. . . . 300 F 4. Kwartels : .. . . . 100 F 5. Patrijzen : .. . . . 300 F 6. Eenden : .. . . . 300 F 7. Ganzen : .. . . . 500 F C. Hobbypluimvee, ongeacht de soort : . . . . . 500 F D. Loopvogels : van meer dan 15 maanden . . . . . 35 000 F van minder dan 15 maanden . . . . . 10 000 F E. Duiven ongeacht de soort, categorie of het gebruiksdoeleinde : . . . . . 500 F F. Kooivogels : . . . . . 200 F G. Eieren i) consumptie-eieren witte : .. . . . 2 F bruine : . . . . . 2 F ii) broedeieren voor eindproductkuikens : . . . . . 10 F voor reproductiekuikens : . . . . . 20 F iii) eieren andere dan broedeieren van kippen en comsumptie-eieren : . . . . . 6 F iiii) eieren van loopvogels : . . . . . 1 000 F Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 10 maart 199.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

^