Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 maart 1999
gepubliceerd op 15 april 1999

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Ministerie van Landsverdediging van de aanvullingswedde bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007062
pub.
15/04/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/besluit/1999/03/10/1999007062/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Ministerie van Landsverdediging van de aanvullingswedde bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen, inzonderheid op de artikelen 12 en 13 ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 oktober 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 april 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 27 april 1998;

Gelet op het protocol van 12 oktober 1998 waarin de conclusies van de onderhandeling gevoerd in het Sectorcomité XIV zijn vermeld, Besluit :

Artikel 1.De in artikel 13 van het voormeld koninklijk besluit van 20 juli 1964, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996, bedoelde personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging, die de in hetzelfde artikel omschreven buitengewone prestaties dienen te verrichten, genieten een aanvullingswedde waarvan het jaarbedrag op 11 % van de wedde van het betrokken personeelslid wordt vastgesteld.

Art. 2.Het ministerieel besluit nr. 72706 van 23 maart 1995 tot vaststelling voor het Ministerie van Landsverdediging van de aanvullingswedde bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997.

Brussel, 10 maart 1999.

J.-P. PONCELET

^