Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juni 2007
gepubliceerd op 02 juli 2007

Ministerieel besluit houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011334
pub.
02/07/2007
prom.
10/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/10/2007011334/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken"


De Eerste Minister, De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 oktober 1987 en 10 april 1995, en bijlage I, sector IV, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 1986 houdende oprichting in het gebied van het sectorcomité IV « Economische Zaken » van een basisoverlegcomité voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juni 1995 houdende oprichting van basisoverlegcomités voor de diensten die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 26 juli 2006 uitgebracht door het hoogoverlegcomité van sector IV "Economische Zaken", Besluiten :

Artikel 1.In het gebied van het hoogoverlegcomité dat overeenstemt met sector IV "Economische Zaken", worden basisoverlegcomités opgericht voor : - de Programmatorische Federale Overheidsdienst Consumentenzaken (BOC ECO 5); - de Programmatorische Federale Overheidsdienst Telecommunicatie (BOC ECO 6); - de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BOC ECO 7); - het Federaal Planbureau (BOC ECO 8); - de Proefbank voor Vuurwapens (BOC ECO 9); - de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (BOC ECO 10); - het Bureau voor Normalisatie (BOC ECO 11); - de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (BOC ECO 12); - de diensten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (BOC ECO 13); - de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (BOC ECO 14); - de diensten van de vertegenwoordiger van de Minister van Economie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de adjuncten van de vertegenwoordiger van de Minister (BOC ECO 15); - het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BOC ECO 16).

Art. 2.Het ministerieel besluit van 21 december 1986 houdende oprichting in het gebied van het sectorcomité IV « Economische Zaken » van een basisoverlegcomité voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 juni 1995 houdende oprichting van basisoverlegcomités voor de diensten die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw vervallen de woorden « - het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; » en « - de Hoge Raad voor de Middenstand en de Kamers voor Ambachten en Neringen ».

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit vervallen de woorden « - voor het basisoverlegcomité opgericht voor de Hoge Raad voor de Middenstand en de Kamers voor Ambachten en Neringen; » en « - voor het basisoverlegcomité opgericht voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; ».

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 juni 2007.

De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^