Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juli 2002
gepubliceerd op 21 september 2002

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Bijzondere Werkgroep, opgericht in uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, bij de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022621
pub.
21/09/2002
prom.
10/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


10 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Bijzondere Werkgroep, opgericht in uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, bij de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 156, § 3, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 2, § 2, 2°, Besluiten : Enig artikel. In uitvoering van artikel 2, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, worden volgende personen benoemd tot lid van de bijzondere werkgroep opgericht bij de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 153, § 1, van voornoemde wet van 29 april 1996 : 1° voor de categorie « leden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren » van bedoelde Overlegstructuur, worden als lid benoemd : - Dr.Staquet; - Dr. Baeyens; 2° voor de categorie « leden voorgedragen door de Verzekeringsinstellingen » van bedoelde Overlegstructuur, worden als lid benoemd : - de heer Laasman; - Dr. Van Den Oever; 3° voor de categorie « leden voorgedragen door de organisaties van ziekenhuizen » van bedoelde Overlegstructuur, worden als lid benoemd : - Dr.Boonen; - de heer Smiets.

De Minister van Volksgezondheid, M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^