Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen type wet prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002014157 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002009784 bron federale overheidsdienst justitie Directoriaat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 24 juni 2002, is ten verzoeke van Mevr. della Long

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002002239 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 januari 2002 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Lelubre, Christian Fr., architect-directeur. De heer Tanesy, Paul C.L., ingenieur. Ridder De heer Broux, Leon J.E.L., eerstaanwezend type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit **** koninklijk besluit ****. 4082 van 2 augustus 2002, neemt ****-commandant ****.-****. ****, **** als **** commandant op 27 augustus 1998. Voor verdere **** **** koninklijk besluit ****. 4090 van 2 augustus 2002, neemt majoor van het vliegwezen van het ****(...) type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002011360 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002022648 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende toekenning van een toelage van 3 200 000 BEF aan het European Network of Social Integration Enterprises v.z.w. type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002022687 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002007211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van het erediploma van een vaandeldrager **** ministerieel besluit ****. 83083 van 5 juli 2002 : Het erediploma van vaandeldrager wordt verleend aan de **** personen : ****, ****.****.****.; ****, ****.****.****.; ****, ****.****. ****, ****.****.; ****, ****.****.****.; ****, ****.****.****.; ****, ****.; ****, ****.****.****.; ****, ****.****.****.; ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002011361 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 2002 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energi N c = 1,1090 N E = 1,3103 (...) type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002021347 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming bij het Nationaal Orkest van Belgiëe type ministerieel besluit prom. 15/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Bijzondere Werkgroep, opgericht in uitvoering van artikel 156, § 3, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, bij de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002021397 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 10 mei 2002 in zake Y. Bausier tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 17 m « Gegeven het feit dat de gewestelijk directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambt(...)

decreet

type decreet prom. 18/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027844 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002009891 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 30 augustus 2002 werd de heer Oostvogels, J., ere-plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, om het ambt van plaatsvervangend magi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027814 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027815 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027816 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002027817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002036204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende sluiting van de zitting 2001-2002 van het Vlaams Parlement

document

type document prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002009890 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van Mevr. Schoonjans, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 21 oktober 2002.

erratum

type erratum prom. 25/06/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Erratum type erratum prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelating tot de stage. - Erratum In het Belgisch **** ****. 256 van 9 augustus 2002, bladzijde 34634, 25**** regel, **** men «*****» in plaats van «*****».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2002 numac 2002007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 4037 van 11 juli 2002 : De hierna genoemde officieren worden benoemd in het korps van de infanterie van de landmacht op 27 juni 2002 : in de **** ****. ****'Hoest, 27.06.02; ****. ****, 27.06.02; ****. ****, 27.06.02; ****. ****, 27.06.02. in de ****(...)
^