Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 juni 1998
gepubliceerd op 23 juni 1998

Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de adjunct-arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000386
pub.
23/06/1998
prom.
09/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/09/1998000386/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JUNI 1998. - Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de adjunct-arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het artikel 132 van de provinciewet;

Gelet op het artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 1997 en op 18 april 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 maart 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 4 maart 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hoogdringendheid gemotiveerd is door het feit dat de in dit besluit voorziene reglementaire bepalingen uitwerking moeten hebben op 1 januari 1997, Besluit :

Artikel 1.Een toelage wordt toegekend aan de adjunct-arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied ingevolge de verantwoordelijkheden die hij wettelijk verplicht is op zich te nemen aangaande de officiële vertaling in het Duits van wetten, decreten, ordonnanties, besluiten en verordeningen en waarvoor hij moet vergoed worden.

Art. 2.Het jaarlijks forfaitair bedrag van de in artikel 1 bedoelde toelage wordt vastgesteld op 142 815 frank.

Art. 3.De bedoelde toelage wordt maandelijks gelijk met en in dezelfde mate als de wedde vereffend.

De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel der ministeries, is eveneens van toepassing op deze toelage.

Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Brussel, 9 juni 1998.

De Minister van Binnenlandse Zaken, L. TOBBACK De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^