Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 december 1999
gepubliceerd op 11 februari 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers, en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007277
pub.
11/02/2000
prom.
09/12/1999
ELI
eli/besluit/1999/12/09/1999007277/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


9 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers, en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal


De minister van Landsverdediging, Gelet op artikel 133bis van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1971 houdende regeling terzake van de rang en van het uniform van de militaire magistraten en griffiers en van de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal, alsmede van de eerbewijzen die zij in het leger ontvangen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 mei 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit : Enig artikel. Artikel 2, tweede lid, van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 mei 1998, wordt aangevuld als volgt : « De substituut-auditeurs-generaal en de krijgsauditeurs dragen evenwel een vijfhoekige marineblauwe piramidale ster met gouden randen als rangkenteken. » Brussel, 9 december 1999.

A. FLAHAUT

^