Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 april 1996
gepubliceerd op 22 januari 2002

Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
ministerie van justitie
numac
2002009006
pub.
22/01/2002
prom.
09/04/1996
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 APRIL 1996. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1)


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Overwegende dat krachtens voornoemd artikel 74, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde personen beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststellingen voorzien bij artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, te verrichten, Besluit :

Artikel 1.Worden in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten erkend, 1° voor de beheersvennootschap van de rechten « Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques » : - de heer Robert Brutout, wonende te 1170 Brussel; - de heer Jean Pierre Dopagne, wonende te 5000 Namen; - de heer Tanguy Roosen, wonende te 1050 Brussel. 2° voor de beheersvennootschap van de rechten « Multimedia Maatschappij van de Auteurs van de Visuele Kunsten (SOFAM) » : - de heer Christophe De Preter, wonende te 1420 Eigenbrakel. Brussel, 9 april 1996 S. De Clerck _______ (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994, err.Belgisch Staatsblad van 22 november 1994) gewijzigd bij de wet van 3 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 29 april 1995).

^