Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 februari 2019
gepubliceerd op 26 februari 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019010875
pub.
26/02/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/08/2019010875/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamers van Volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 15 juli 2018, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, zoals laatst gewijzigd door de wet van 15 juli 2018 inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 november 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringendheid;

Overwegende dat de voormelde wet van 4 juli 1989 en de voormelde wetten van 19 mei 1994, zowel de kandidaat-titularissen als de kandidaat-opvolgers verplichten om zich er in de akte van aanvaarding van hun kandidaatstelling schriftelijk toe te verbinden de wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven na te leven, hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de middelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven binnen de vijfenveertig dagen na de verkiezingsdatum, de bewijsstukken betreffende de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de middelen te bewaren gedurende de twee jaar volgend op de verkiezingsdatum en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van minstens 125 euro doen, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die hen gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren; dat, aangezien het gaat om gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die zullen plaatsvinden op 26 mei 2019, de periode voor de beperking van de verkiezingsuitgaven gaat in op 26 januari 2019; dat het model van die verklaringen dan ook onmiddellijk goedgekeurd moet worden, Besluit :

Artikel 1.De verklaring waarbij de kandidaten zich ertoe verbinden hun gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die gebruikt werden om die uitgaven te dekken, aan te geven en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften van minstens 125 euro gedaan hebben, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die hen voor minstens 125 euro gesponsord hebben, te registreren, wordt opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 1 bij dit besluit opgenomen is.

Art. 2.De aangiften tot vastlegging van de verkiezingsuitgaven die de kandidaten aangewend hebben voor verkiezingspropaganda en de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om de bedoelde uitgaven te dekken, worden opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen is.

Art. 3.Het ontvangstbewijs van de aangiften wordt opgemaakt op een formulier waarvan het model als bijlage 3 bij dit besluit opgenomen is.

Art. 4.De registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften van minstens 125 euro gedaan hebben, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die hen voor minstens 125 euro gesponsord hebben teneinde de verkiezingsuitgaven te financieren, wordt gedaan overeenkomstig het model dat als bijlage 4 bij dit besluit opgenomen is.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 februari 2019.

P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

^