Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019030159 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te **** op 20 februari (...) Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040401 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019010789 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 2617 van 17 januari 2019: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2019: **** adjudant ****. **** eerste sergeant ****-****. **** **** adjudant ****. **** eerste sergeant-chefs ****. ****, ****. ****. Wordt tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximum(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019010815 bron ministerie van landsverdediging Leger. -Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2618 van 17 januari 2019, wordt kapitein van administratie D. Coppens definitief op pensioen gesteld op 1 januari 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040186 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van een beroepsofficier naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2612 van 17 januari 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficier Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040190 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 2613 van 17 januari 2019, wordt eerste korporaal-chef E. Robert benoemd tot Ridder in de Kroonorde voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen in de ho Hij neemt zijn rang in de Orde in op datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 2615 van 17 januari 2019 : Wordt luitenant-kolonel **** ***** op 5 november 2018 aangewezen voor het ambt van hoofd van het Huis van **** Majesteit **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2620 van 17 januari 2019: Worden ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School: Op 10 september 2018: Kapitein van het vliegwezen ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040206 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2621 van 17 januari 2019, wordt het ontslag aangeboden door de kapitein-commandant S. **** aanvaard op 1 februari 2019. Zij heeft geen militaire **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie **** Bij koninklijk besluit ****. 2622 van 17 januari 2019 : Wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. ****'**** op 20 augustus 2018 aangewezen voor het ambt van adjunct officier van directeur van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 2623 van 17 januari 2019 : Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen ****. **** op 13 juli 2018 ontslagen uit het ambt van militair docent aan de **** Wordt luitenant-kolonel **** ****. Quanten op 10 augustus 2018 ontslagen uit het ambt van (...) type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 2, B., d)quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040508 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, wordt de heer Altide Bruno, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juli 2018.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 23/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019200800 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vorming van een reserve van onderwijzend personeel bedoeld in artikel 94, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type ministerieel besluit prom. 23/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019200801 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als EPB-certificeerder voor openbare gebouwen

decreet

type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019010696 bron brussels franstalig parlement Decreet betreffende de sociale samenhang type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst type decreet prom. 28/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019200644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016 type decreet prom. 28/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019200643 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, gedaan te Brussel op 20 april 2017

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019010976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een provinciale volksraadpleging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de raad voor intrasectoraal overleg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overlegcommissie voor het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019040385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2018015098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 670 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen type omzendbrief prom. 20/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019015097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 669 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2019 en 2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040486 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Namen heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 227.054/XV-3961. Voor de Hoofdgriffier, Cé(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200775 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Arbeidsgeneesheeren (niveau A3) voor Empreva. - Selectienummer : AFG18299 Deze selectie werd afgesloten op 14/02/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit (...) type lijst prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200921 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Administratief assistenten (m/v/x). - BNG18113 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/201(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200922 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Administratief assistenten (m/v/x). - BFG18110 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2019 (dat(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019040204 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2619 van 17 januari 2019: De aangestelde onderluitenants kandidaat-reserveofficieren van wie de namen volgen, worden op 1 december 2017 benoemd in de in het korps van de transmissietroepen P. Van Loo, T. Fallentheyn, R. Donvil, B. Verboven.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019010985 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** op de politionele informatie. - Vacante betrekking In de loop van de maand april 2019 zal het **** overgaan tot de aanwerving van één statutaire ambtenaar binnen haar administratie: **** **** adviseur (code(...) In de loop van de maand april 2019 zal het **** (****) eveneens overgaan tot de aanwerving(...)

document

type document prom. -- pub. 26/02/2019 numac 2019200941 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs niveau 1 (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG19056 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^