Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 augustus 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042115
pub.
24/11/2022
prom.
08/08/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe sluiten houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;

Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening;

Gelet op artikel 5, 1° /1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe sluiten houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van 9 september 2021 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld de heer François VAN BOECKEL aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat;

Besluit :

Artikel 1.Wordt toegevoegd aan de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe sluiten: De heer François VAN BOECKEL.

Art. 2.Dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de heer François VAN BOECKEL, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 3.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 augustus 2022.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ

^