Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 oktober 2018
gepubliceerd op 14 november 2018

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018032153
pub.
14/11/2018
prom.
25/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe


De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015027103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale sectorale eisen voor de opmaking van de bestekken voor de productie van varkensvlees van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015009293 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van "Centre Wallon d'Identification de l'Institut de Médecine Légale de L'Université de Liège" en "Bio.be SA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (Mevr. Muriel CHAMPENOIS);

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015027103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale sectorale eisen voor de opmaking van de bestekken voor de productie van varkensvlees van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015009293 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van "Centre Wallon d'Identification de l'Institut de Médecine Légale de L'Université de Liège" en "Bio.be SA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (Mevr. Adeline RUSSEL);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van 13 september 2018 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld de dames Florence VANDERBECQ en Delphine SACRE en de heren Nicolas GDALEWITCH en Arnaud STERCKX aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe : o Mevr. Muriel CHAMPENOIS; o Mevr. Adeline RUSSEL; o Mevr. Florence VANDERBECQ; o Mevr. Delphine SACRE; o De heer Nicolas GDALEWITCH; o De heer Arnaud STERCKX. Zij handelen in overeenstemming met de artikelen 301 tot 303 van voornoemd wetboek.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle in artikel 1 vermelde personen, aan het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Woluwe en aan de gemachtigde ambtenaar worden bekendgemaakt.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015027103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale sectorale eisen voor de opmaking van de bestekken voor de productie van varkensvlees van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015009293 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van "Centre Wallon d'Identification de l'Institut de Médecine Légale de L'Université de Liège" en "Bio.be SA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten houdende de aanwijzing van Mevr. Muriel CHAMPENOIS als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Het ministerieel besluit van 12 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015027103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale sectorale eisen voor de opmaking van de bestekken voor de productie van varkensvlees van gedifferentieerde kwaliteit type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 19/06/2015 numac 2015022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015009293 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van "Centre Wallon d'Identification de l'Institut de Médecine Légale de L'Université de Liège" en "Bio.be SA" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken sluiten houdende de aanwijzing van Mevr. Adeline RUSSEL als controleur voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 oktober 2018.

R. VERVOORT

^