Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2005
gepubliceerd op 27 september 2005

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036181
pub.
27/09/2005
prom.
07/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/07/2005036181/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 20 december 1996, 18 mei 1999, 17 juli 2000, 8 december 2000, 22 december 2000 en 6 juli 2001;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid op artikel 15 en op de artikelen 64 en 65, en op artikel 66bis, ingevoegd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 3, 12°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 18 september 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 maart 1996 en 18 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, inzonderheid op artikel 84;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, Besluit :

Artikel 1.Het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2.De minister, bevoegd voor het vervoer, verleent delegatie aan de directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn voor het aanstellen van het personeel belast met het toezicht, in uitvoering van decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, evenals met het toezicht in uitvoering van artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Art. 3.De minister, bevoegd voor het vervoer, delegeert haar bevoegdheid tot het afnemen van de eed van het personeel, bedoeld in artikel 2, aan de directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 september 2004 tot aanduiding van de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer wordt opgeheven.

Brussel, 7 september 2005.

K. VAN BREMPT

Bijlage Beschrijving van het model van de legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer

Artikel 1.De legitimatiekaart is een witte kaart. De kaart heeft de vorm van een rechthoek met een lengte van 100 mm en een breedte van 70 mm. De kaart is geplastificeerd en heeft afgeronde hoeken.

Art. 2.§ 1. De legitimatiekaart bevat op de voorzijde de volgende gegevens : 1° het opschrift « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », met daaronder de titel, « legitimatiekaart » en daaronder « Controlepersoneel »;2° in het linkergedeelte, onder het opschrift en de titels, genoemd in 1°, een pasfoto in kleur van de titularis van de legitimatiekaart met een minimumgrootte van 25 mm op 25 mm;3° links onderaan, onder de foto, het volgnummer van de kaart;4° links onderaan, onder het volgnummer van de kaart, de volgende cursief gedrukte tekst : « (handtekening titularis) », met een ruimte waarin de handtekening van de titularis moet worden geplaatst.De stempel van De Lijn wordt aangebracht op de foto van de titularis; 5° in het rechtergedeelte, onder het opschrift en de titels, genoemd in 1°, de volgende tekst : « (naam + voornaam) ... (functie en afdeling) ... is belast met het toezicht op de exploitatie van het geregeld vervoer. » 6° rechts onderaan, het logo van De Lijn. § 2. De legitimatiekaart bevat op de achterzijde de volgende gegevens : 1° bovenaan : « De titularis van deze legitimatiekaart is toezichthouder op de regelgeving met betrekking tot de exploitatie van het geregeld vervoer, en in het bijzonder op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de uitvoeringsbesluiten ervan, en beschikt over de bevoegdheid voorzien door art.3, 12° van het koninklijk besluit van 1.12.1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer. » 2° in het midden, de Vlaamse leeuw en het logo van De Lijn; 3° daaronder : « Overeenkomstig het bovengenoemde decreet van 20.4.2001 en de uitvoeringsbesluiten ervan behoren tot de bevoegdheden van de titularis van deze legitimatiekaart in het kader van zijn opdracht onder meer : - de ondervraging van personen - de inbeslagname ven vervoerbewijzen en verminderingskaarten - de uitvoering van identiteitscontroles bij vaststelling van een inbreuk - de vordering van bijstand van de lokale en federale politie. 4° onderaan : « De directeur-generaal, (naam + handtekening), Mechelen (datum van ondertekening) ». § 3. Model van de voorzijde : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. Model van de achterzijde : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 september 2005 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT

^