Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005003676 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005009746 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 17 september 2005, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Boelens, Fr., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - Mevr. Smeets, R., licentiaat in de rechten. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Tongere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005009747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 september 2005 : - is de heer Claes, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te - is Mevr. Arnauts, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoe(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de omzetting in euro van de baremieke en effectieve loonschalen vanaf 1 januari 2002 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 voor bedienden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van een Regeringscommissaris bij Infrabel en bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de N.M.B.S.-Holding en bij de N.M.B.S. type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van een bezoldiging van een Regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van een Regeringscommissaris bij Infrabel type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 juni 2005 wordt Mevr. Claire Dumon, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economische Zaken, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Buitenla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005022775 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt de heer Lemmens, Rudi, adjunct-adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur « Financiën en Accountancy » Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte van individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005022803 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005202466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2005 tot vaststelling, voor het eerste semester 2005, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005022788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2005, wordt Dokter Van Helleputte, Colette, uit Le Roeulx, erkend als geneesheer-specialist in de pediatrie, benoemd type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005022787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de intensieve zorg. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2005, wordt Dokter Neuberg, Didier, uit Libramont, benoemd type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036180 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling en de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Papadopoulos, Pierre, wonende te 1083 Ganshoren, Mail 8, bus 22, heeft op 2 september 200 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 165.706/VII-34.541. Voor de hoofdgriffier,G.(...) type bericht prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005018111 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Philip Vertessen, wonende te 2431 Laakdal, Eindhoutemseweg 26, heeft op 29 augustus 2005 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 165.623/X-12.453. Voor de hoofdgriffier : G.(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005003691 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...)

erratum

type erratum prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005003702 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde . - Erratum type erratum prom. 03/07/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005021123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het tijdig indienen van de beleidsnota's bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informatici-systeembeheerders (niveau A) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Minis(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie.(...) type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici systeembeheerders (niveau A) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Ministerie van(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VANWALLEGHEM WOUTER, (...) type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG05803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. POLLENTIER IGNACE, 2880 BORNEM 2. BRUGMANS JEAN-LUC, 1(...) 3. VAN ROOSENDAEL WIM, 2018 ANTWERPEN 4. VAN BEURDEN EVY, 2018 ANTWERPEN 5. VERHAEGHE KRISTIE(...) type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-deskundigen - programmeurs (niveau ****) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar Nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Mini(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het algemene gedeelte van de vergelijkende selectie. type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202540 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen programmeurs (niveau B) voor alle Federale Overheidsdiensten, Instellingen van Openbaar nut, Instellingen van Sociale Zekerheid, Instellingen voor Wetenschappelijk Onderzoek en het M(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VROMANT KURT, 8500 KO(...) type document prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005202544 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen landbouw (niveau B) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (ANV05002). - Uitslagen Rangschikking van de gesla(...) 1. OTTEVAERE Griet, 2340 Beerse 2. PHILIPS Sebastiaan, 9800 Deinze 3. VAN HOORDE Aannita, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2005 numac 2005000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot assessor van de afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 17 september 2005 is de heer Michel Tison, voltijds docent aan de Universiteit te Gent, voor een termijn van vijf jaar tot assessor van de afdeling wet

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 12/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten voor openbare telecommunicatienetwerken die vaste lokale radioverbindingen wensen te exploiteren
^