Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 mei 2021
gepubliceerd op 14 mei 2021

Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2021031522
pub.
14/05/2021
prom.
07/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché


De Minister belast met Openbaar Ambt, Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2016 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels planningsbureau;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 februari 2016 tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van het Brussels planningsbureau die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder de artikelen 55 en 58;

Gelet op het personeelsplan voor het Brussels Planningsbureau dat op 29 maart 2018 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd goedgekeurd;

Overwegende dat Mevrouw Vanessa THIEFFRY tot de Franstalige taalrol behoort;

Overwegende dat Mevrouw Vanessa THIEFFRY toegelaten werd tot de stage op 1 april 2020;

Overwegende het gunstig eindverslag van Mevrouw Vanessa THIEFFRY;

Op voorstel van de adjunct directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Vanessa THIEFFRY wordt in vast verband benoemd in de graad van attaché op het Franstalige taalkader van het Brussels planningsbureau;

Art. 2.De jaarwedde van betrokkene wordt vastgesteld op 49.949,29 Euro (ind. 138,01) in de weddeschaal A101;

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021 ;

Art. 4.Een afschrift van dit besluit zal aan betrokkene worden overgemaakt.

Brussel, 7 mei 2021.

De Minister belast met Openbaar Ambt, S. GATZ Minister bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel.

^