Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 januari 2002
gepubliceerd op 13 juni 2002

Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België

bron
federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
numac
2002021005
pub.
13/06/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/07/2002021005/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46 § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 september 2001;

Op de voordracht van de Beheerscommissie van de Koninklijke Bibliotheek van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 30 mei 2001, Besluit :

Artikel 1.De tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België, worden vastgesteld volgens de tabel opgenomen als bijlage A.

Art. 2.De bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de derde kolom van de tabel waarvan sprake in artikel 1, zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001.

Art. 3.De bedragen uitgedrukt in euro in de tweede kolom van de tabel waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2001.

Art. 5.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 januari 2002.

Ch. PICQUE BIJLAGE A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 januari 2002.

Ch. PICQUE

^