Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2021
gepubliceerd op 08 juli 2021

Ministerieel besluit houdende de bevordering tot de graad van majoor van de heer Wim DE VOS bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042571
pub.
08/07/2021
prom.
07/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende de bevordering tot de graad van majoor van de heer Wim DE VOS bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, artikels 56, 6° en 57 (hierna: `federaal statuut');

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031380 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, vaststelling van de graden van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten houdende met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, vaststelling van de graden van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) (hierna: `operationeel statuut'), artikel 56;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040929 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Dienst brandbestrijding en dringende medische hulp sluiten ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019015832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019015833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2011 houdende met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, vaststelling van de graden van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042887 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2005 houdende toekenning van uitrustingscheques aan het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het gunstig advies van de administratieve coördinator van 11 mei 2021;

Gelet op de bevorderingsprocedure geïnitieerd door dienstnota nr. 2021-006 van 11 januari 2021;

Overwegende dat de heer Wim DE VOS - benoemd is in de graad van kapitein en een professionele anciënniteit heeft van minstens 6 jaar in de graad van kapitein, - houder is van het brevet OFF3, - voldoet aan de opleidingsverplichtingen voorzien op basis van titel X van het operationeel statuut, - de evaluatievermelding "voldoende" verkregen heeft, - voldaan heeft aan de tweejaarlijkse fysieke testen, - geslaagd is voor het bevorderingsexamen, vermeld in art. 57 van het federaal statuut, - niet beschikt over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie;

Overwegende dat de heer Wim DE VOS aan alle vereiste voorwaarden voldoet om bevorderd te worden tot de graad van majoor, Besluit :

Artikel 1.De heer Wim DE VOS, geboren op 18 juli 1979 te Sint-Niklaas, wordt bevorderd tot de graad van majoor in het Nederlandstalig kader van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Art. 2.De bezoldiging van betrokkene is vastgesteld in de schaal A251.

Art. 3.Onderhavige beslissing heeft uitwerking vanaf 1 april 2021.

Art. 4.Afschrift van dit besluit wordt betekend aan de betrokkene.

Brussel, 7 april 2021.

S. GATZ Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

^